Сымаджэхэм къахэхъо

Бэдзэогъум и 21-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъулIэу оперативнэ штабым къыIэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэпахырэ узхэмкIэ исымэджэщ нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ щызэпыугъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 15815-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 727-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэхъуа­гъэр нэбгырэ 47-рэ), хъужьыгъэр нэбгырэ 14805-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуа­гъэр 25-рэ), зидунай зыхъожьыгъэр — нэбгырэ 283-рэ (чэщ-зымафэм нэбгыритIу хэхъуагъ).

Зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщым нэбгыритIумэ ядунай щахъо­жьыгъ — Адыгэкъалэ щыщ бзылъфыгъэмрэ Теуцожь районым щыщ хъулъфыгъэмрэ. Лабораторнэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, тIури коронавирус узым илIыкIыгъэх.

Нэбгырэ 15815-р республикэм имуниципальнэ псэупIэхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 6336-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 2242-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 2127-рэ;
— Кощхьэблэ районыр — 1143-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 1098-рэ;
— Джэджэ районыр — 839-рэ;
— Теуцожь районыр — 747-рэ;
— Адыгэкъалэ — 692-рэ;
— Шэуджэн районыр — 591-рэ.