Сомэ миллиарди 4,2-рэ пэIуагъэхьащт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм игенеральнэ пащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Борис Эбзеевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

Республикэм иэлектросетевой комплекс хэхъоныгъэ ышIынымкIэ шъолъырымрэ компа­ниемрэ зэрэзэдэлэжьэнхэ алъэ­кIыщтым иIофыгъохэм лъэны­къохэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх рес­публикэм ивице-премьерэу Са­пый Вячеслав, Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Краснодар кра­им иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Александр Наролиныр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминист­рэу Шэуджэн Заур, Адыгеим мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Ирина Бочарниковар, ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм игене­ральнэ директор иапэрэ гуадзэу Эдгар Армаганян, мы компа­нием икъу­тамэу Адыгэ электрическэ сеть­хэм­кIэ пащэу Рустам ­Магде­евыр.

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, рес­публикэм иэлектросетьхэм ягъэ­кIэжьын мэхьанэшхо зэриIэр, лъэпкъ проектхэм ыкIи къэралыгъо программэхэм шIуагъэ къатыныр ащ бэкIэ зэрепхыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм тапэкIи хэ­хъо­ныгъэ ышIынымкIэ мэхьанэшхо зиIэр тищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэныр ары, анахьэу энергетическэ комплексым епхыгъэр. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнышхо дгъэцэкIагъэ, ащкIэ УФ-м и Правительстви къыддыригъэштагъ. Джы ПАО-у «Россети Кубань» зыфиIорэм зэпхыныгъэ дытиIэу мы инвес­тиционнэ программэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным тыпы­лъын фае, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Энергокомпанием шIуагъэ къытэу республикэм Iоф зэрэщишIэрэр, мы аужырэ уахътэм чIэнагъэу ышIырэр нахь макIэ зэрэхъугъэр, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэ­пшагъэмэ, энергиеу къытIупщырэм мыгъэ проценти 7,8-рэ зэ­рэхэхъуагъэр Борис Эбзеевым къыхигъэщыгъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу подстанциехэу «Адыгейская» ыкIи «Кужорская» зыфиIохэрэр агъэ­цэкIэжьых. Апэрэм кIуачIэу иIэр кВ 110-м, ятIонэрэм кВ 35-м нагъэсыщт. 2022-рэ илъэсым энергетикхэм джыри объекти 6 агъэкIэжьынэу агъэнафэ. А Iоф­шIэным къыхеубытэх подстанциехэу «Черемушки» ыкIи «Се­верная» (кВ 110-рэ), «Инэм», «Комбизавод», «Тульская», «Са­довая» зыфиIохэрэр. 2023-рэ илъэсым кВ 110-рэ кIуачIэ зиIэ «ИКЕА-м» иподстанцие, ащ къы­пэIулъхэ чIыпIэхэм ярыкIуапIэ­хэр агъэцэкIэжьынхэу рахъу­хьагъ. Джащ фэдэу вольт ин зэрыкIощт линиякIэу «Новая-Западная-2» зыфиIорэр ашIынэу ары. Мы лъэбэкъухэм яшIуагъэ­кIэ 2023-рэ илъэсым ехъулIэу энергокIуачIэу щыIэхэм МВА 245-рэ къахэхъощт.

Илъэсищым къыкIоцI мы лъэ­ныкъом инвестициеу къыхалъхьащтыр сомэ миллиарди 4,2-рэ мэхъу.

— ДгъэцакIэхэрэ проектхэм яшIуагъэкIэ шэпхъэшIухэм ади­штэрэ электроэнергиер шъолъы­рым щыпсэухэрэм аIэкIэхьащт, ащ дакIоу инвесторхэм ыкIи предпринимательхэм амалышIу­хэр аIэкIэлъ хъущт, — къыIуагъ Борис Эбзеевым.

ЗэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм фэшI Къум­пIыл Мурат «Россети Кубань» ипащэхэм афэрэзагъ.

ЗэIукIэгъум къыдыхэлъыта­гъэу гъэцэкIэжьын кампанием изэхэщэн иIофыгъохэм, энергетикэм ипсэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфагъэхьазырхэ­рэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат энергетикхэм шъхьафэу анаIэ тыраригъэдзагъ поселкэу Яблоновскэм ыкIи къутырэу Гавердовскэм дэжь щыт дачэхэм электричествэм икъэтынкIэ гумэкIыгъохэр зэря­Iэхэр, ащ епхыгъэу цIыфхэми закъыфагъазэ. «Россети Кубань» илIыкIо къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным акIуачIэ рахьылIэщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу