Мыгъэ нахьыбэ хэлажьэ

Гъэсэныгъэ къэзытырэ научнэ-технологическэ проект программэу «Большие вызовы» зыфиIорэр гупчэу «Сириусым» бэдзэогъум и 5-м къыщегъэжьагъэу Iоф щешIэ. Ащ джыри тхьамафэрэ кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэхэр къыщагъэлъэгъощтых.

Мыгъэ»Сириусым» кIэлэ­еджэкIо 435-рэ къекIолIагъ. Ахэр Урысыем ичIыпIэ 64-мэ къарыкIыгъэх. Программэр зыщыIэм къыщегъэжьагъэу мыгъэ АдыгеимкIэ кIэлэеджэкIо 12 хэлажьэ. Ар адрэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ нахьыб.

Адыгеир лъэныкъуиплIыкIэ программэм хэлажьэ. Ащ фэдэу генетикэр ыкIи медицинэр прогноз шIыгъэным фэгъэхьыгъэх Максим Богорубовым, Илья Викленкэм, Дарья Гоголевам, Мамый Ахьмэд, НатIэкъо Саидэ, Эвелина Кондратович ыкIи Анна Дорошенкэм яIофшIагъэхэр. Космическэ технологиехэм яхьы­лIагъ Кирилл Моисеенкэм иIофшIагъэ­хэр. Искусственнэ интеллектыр ыкIи финанс технологиехэр зэрагъашIэ Глеб Алиевымрэ Жэ­нэлI Лилианэрэ. ЗыгъэIорышIэрэр зэрымыс транспортым ыкIи логистическэ системэхэм язэгъэшIэн пылъых Анна Сергеевамрэ Сергей Ситникрэ. Ахэр зэкIэри республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм щеджэх ыкIи ЧIыпIэ гупчэу «Полярис – Адыгея» зыфиIорэм ипроектхэм ахэлажьэх.

Программэу «Большие вызовы» зыфиIорэм кIэлэеджакIохэм ямызакъоу Урысыем иуниверситет ыкIи инаучнэ-ушэтэкIо пэрытхэр, къэралыгъо корпорациехэр, компание инхэр ыкIи общественнэ объединениехэр къыхэлажьэх. Къэралыгъор, предпринимательхэр ыкIи шIэныгъэлэжь пэрытхэр къэлэеджакIохэу зишIэ шIэгъошIухэм IэпыIэгъу афэхъух яшIэныгъэхэм, яIэпэIэсэныгъэ хагъэ­хъонымкIэ. Тхьамэфищым къы­-кIоцI кIэлэеджакIохэр командэхэу гощыгъэхэу нэбгыри 4 – 6-у зэхэтхэу «Сириусым» наукэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ илабораториехэм ыкIи имастерскойхэм Iоф ащашIэщт. ЕтIанэ бэдзэогъум и 27-м ыкIи и 29-м кIэух конференцие зэхащэщт. Ащ командэ пэпчъ иIофшIэн икIэуххэр къырихьылIэщтых, къыщигъэлъэгъощтых. Проектхэм Iоф адашIэжьын алъэкIыщт, етIанэ экономикэм е научнэ ушэтынхэм ащагъэфедэнхэ алъэкIыщт.

Гъэсэныгъэ къэзытырэ гупчэу «Сириусыр» 2016-рэ илъэсым УФ-м и Президент иунашъокIэ къызэIуихыгъ Фондэу «Талант и успех» зыфиIоу наукэм, искусствэм ыкIи спортым яIофышIэ­шхохэр зыхахьэхэрэм. Мыщ илъэс къэс кIэлэеджэкIо 800 фэдиз къэкIо. 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Сириусым» Iоф щашIэ Инновационнэ научнэ-технологическэ гупчэм ыкIи научнэ-технологическэ университетым. 2020-рэ илъэсым мыщ Лицей, 2021-рэ илъэсым колледж къыщызэIуахыгъэх. Арышъ, «Сириусыр» непэ Урысыем иныбжьыкIэхэм янаучнэ гупчэ зэтегъэпсыхьагъэу щыт.

(Тикорр.).