Дунэе хьисап Олимпиадэу 2020-рэ илъэсым щыIагъэм щатекIогъэ Данил Деминыр езгъэджэрэ Мамый Даут Казбек ыкъом – Адыгэ къэралыгъо университетым иректор фэкIо

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Даут Казбек ыкъор!

Урысые Федерацием и Президент ыгъэнэфэгъэ премиер ебгъэ­джэрэ Данил Деминым Дунэе хьисап олимпиадэу 2020-рэ илъэсым щыIагъэм зэращытекIуагъэм пае къызэрэфагъэшъошагъэм фэшI Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет къыпфэгушIо!

Ар республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм ыкIи зэкIэ ащ чIэс­хэм ягъэхъагъэу тэлъытэ. Апшъэрэ еджэпIэ иным иректорэу ущыт нахь мышIэми, угу къыхихыгъэ Iофым ренэу уанэIу фэгъэзагъ. Iоф­тхьабзэхэу зэшIопхыхэрэм ыкIи научнэ-ушэтын IофшIэнэу а лъэныкъомкIэ бгъэцакIэрэм яшIуагъэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетыр хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ шъхьаIэхэм ахэуцуагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъущт фонд премиемкIэ зэхэпщэн мурад зэрэпшIыгъэм къегъэлъагъо чыжьэу узэрэплъэрэр. ЗишIэ шIэгъошIу кIэлэцIыкIухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ, текIоныгъакIэхэр къыдэхыгъэнхэмкIэ, хэгъэгум инаукэ ыпэкIэ лъыкIотэным зиIахь хэзышIыхьан зылъэкIыщт ныбжьыкIэхэм япIункIэ ащ ишIогъэшхо къэкIонэу тэлъытэ. Кобл Якъубэ бэнэнымкIэ ишкол фэдэу, ахэми Адыгэ къэралыгъо университетым, шъуихьисап еджапIэ, Адыгэ Республикэм ыкIи зэрэ Урысыеу ящытхъу чыжьэу зэрагъэIущтым тицыхьэ телъ.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Даут Казбек ыкъор, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу уиIэнэу, уигухэлъ дахэхэр зэкIэ къыбдэхъунхэу пфэтэIо.

ГъукIэлI Нурбый.
Нахьыжъхэм я Совет и Тхьамат.