ГъукIэлI Юрэ Хьаджбирам ыкъом ыныбжь илъэс 85-рэ хъугъэ

ШIушIэныр, гукIэгъур игъогогъух

Техническэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, РАИН-м иакадемикэу, СССР-м иминистрэхэм я Совет икъэралыгъо шIухьафтынхэр къызфагъэшъошагъэу, къэралыгъо корпарациеу «Роскосмосым» иупчIэжьэгъоу ГъукIэлI Юрэ къызыхъугъэ мафэр хигъэунэфыкIыгъ.

ГъукIэлI Юрэ 1936-рэ илъэсым бэдзэогъум и 19-м къуа­джэу Кощхьаблэ къыщыхъугъ. Гурыт еджапIэм ыуж Москва дэт инженернэ-физическэ институтым чIэхьагъ ыкIи ар дэгъу дэдэу 1960-рэ илъэсым къыу­хыгъ, сэнэхьатэу инженер-физик зэригъэгъотыгъ. Инженер-технологэу иIофшIэн ригъажьи, СССР-м электроннэ промышленностымкIэ и Министерствэ иколлегие и Главк ипэщэ IэнатIэ нэсыгъ. 1979-рэ илъэсым кандидат диссертациер къыгъэшъып­къэжьыгъ, ащ ыуж, 1986-рэ илъэсым техническэ шIэныгъэ­хэмкIэ доктор хъугъэ. Электроннэ промышленностым хэхъоныгъэ ышIыным иIахьы­шхо хэлъ, электроннэ ыкIи лазернэ техникэм ылъэныкъокIэ специалист анахь лъэшхэм ащыщ. Научнэ- къыдэгъэкIын концернэу «Лидар» зыфиIорэм ипрезидентэу илъэс пчъагъэрэ лэжьагъэ. Юрэ Хьаджбирам ыкъом научнэ IофшIэгъэ 70-м ехъу къыугуп­шысыгъэ ыкIи патент 50 фэдиз, лазернэ техникэмкIэ монографие заулэ иI. 1992-рэ илъэсым Нобелевскэ шIухьафтыным илауреатэу академикэу А.М. Прохоровым къызэригъэлъэ­гъуагъэм тетэу ГъукIэлI Юрэ инженернэ наукэхэмкIэ Урысые Академием иакадемикэу ха­дзыгъ. Электроннэ промышленностым илъэс 40-м ехъурэ щылэжьагъ. Щытхъу хэлъэу иIофшIэн зэригъэцакIэрэм къы­кIэлъыкIуагъэх къэралыгъо тын лъапIэхэр.

Юрэ Хьаджбирам ыкъом шIукIэ ыгу къэкIыжьы Къэ­бэртэе-Бэлъкъар Республикэм Iоф зыщишIэгъэ илъэсхэр. 1979-рэ илъэсым ЦК КПСС-м ыкIи электроннэ промышленностым и Министерствэ яунашъокIэ полупроводник пкъыгъохэр къы­дэзыгъэкIырэ заводэу Налщык дэтым ипащэу ар агъэнэфагъ. Мы заводым къыдыхэлъытагъэу объединениешхоу «Элькор» зыфиIорэр егъэпсы. Ащ иIа­хьышIу хэлъэу къэралыгъомкIэ мэхьанэшхо зиIэ промышленнэ предприятиехэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым къыщызэIуахыгъэх. Инженернэ-техническэ кадрэхэр агъэхьазырыгъэх, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ хъугъэх. 1985-рэ илъэсым ГъукIэлI Юрэ Мос­ква ащэжьы, электроннэ промышленностым и Главк ипащэу агъэнафэ, СССР-м электроннэ промышленностымкIэ и Министерствэ иколлегие хагъахьэ. Юрэ Хьаджбирам ыкъом Iоф зыщишIэгъэ чIыпIэхэм зэкIэми лъэуж дахэ къащигъэнагъ. Ежь рэхьат, цIыфхэм гукIэгъу афыриI, шIушIэныр сыдигъуи игъо­гогъу. Унэгъо дахи иI, пшъэ­шъитIу ыпIугъ. Джы ахэм къакIэ­хъухьажьыгъэхэм ащэгушIукIы.

Москва щыпсэузэ, респуб­ликэм иIофыгъохэм ренэу защегъэгъуазэ. Адыгеим ипостпредствэ щызэхащэгъэ общественнэ советым хэт, къэралыгъом икъэлэ шъхьаIэ дэс тилъэп­къэгъухэм ящыIэкIэ-псэукIэ чанэу хэлажьэ.

Лъытэныгъэшхо зыфэтшIырэ Юр Хьаджбирам ыкъор! Уныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэмкIэ Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэр къыпфэгушIох. УиIофшIэнкIэ ори, къэралыгъоми, адыгэ лъэпкъми ящытхъу лъагэу пIэтыгъэ! Ори, уигъэхъагъэхэми тарэгушхо. УиIэпэIэсэныгъи, шIуагъэ зыпылъ уиIофшIэни непи тищыкIагъэх. Къэблэжьыгъэ зыгъэпсэфыгъом укIуагъ нахь мышIэми, къэралыгъо корпарациеу «Рос­космосым» уриупчIэжьэгъу. Ори, уигупсэхэми, къыппэблагъэхэми псауныгъэ пытэ, щы­IэкIэшIу шъуиIэу шъущыIэнэу пфэтэIо.

ГъукIэлI Нурбый.
АР-м инахьыжъхэм я Совет итхьамат.