Вакцинацием ишIуагъэ къэкIощт

Кощхьэблэ районым ит псэупIэу Натырбые игурыт еджапIэу N 8-м ипащэу Мамыщ Эдуард коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр зыхязыгъэлъхьагъэхэм ащыщ. Ипсауныгъэ изытет зыпкъ итынымкIэ, тапэкIи узым пэшIуекIон амал иIэнымкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIощтэу елъытэ.

— БлэкIыгъэ илъэсым шэкIогъум ковидыр къыспыхьагъ ыкIи, шъыпкъэу пIощтмэ, къин сигъэлъэгъугъ. Тхьэм ишыкуркIэ медицинэ IэпыIэгъум, Iэзэгъу уцхэм яшIуагъэкIэ сипсауныгъэ зэтеуцожьыгъ, ау узым къыздихьыгъэхэм непи тIэкIу сагъэгумэкIэу къыхэкIы. Мы илъэсым имэкъуогъу мазэ вакцинэр зыхязгъэлъхьагъ, сэ сизакъоп, сишъхьэгъуси ары. КIэлэегъэджэ сэнэхьатым сиIофшIэн зэрепхыгъэр, цIыфхэм, кIэлэеджакIохэм сахэтын, садэгущыIэн зэрэфаер къыдэплъытэхэмэ, мы лъэбэкъоу сшIыгъэр зэрэтэрэзым щэч хэлъэп. Арышъ, прививкэ зябгъэшIыныр сэркIэ шIокI зимыIэ пшъэрылъэу щыт. НэмыкI къэралыгъохэм вакцинэр икъу фэдизэу аIэкIэлъэп, афикъурэп,  тэ тищыкIагъэр зэкIэ тиI, тызхэдэни щыI. Ар цIыфхэм къагурыIоным, игъом вакцинациер акIуным мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Урысыем щыпсэурэ нэбгырэ миллион пчъагъэмэ прививкэ зэрагъэшIыгъ, ау коллективнэ иммунитет тиIэным пае а къэгъэлъэгъоным джыри хэгъэхъогъэн фае. Арышъ, пстэуми зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу вакцинацием тыхэжъугъэлажь, тэри, къытпэблэгъэ цIыфхэми япсауныгъи, ящыIэныгъи къэтэжъугъэухъум.  Ары непэ хэкIыпIэ закъоу щыIэр, — еIо Мамыщ Эдуард.