Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх

ТуризмэмкIэ инфраструктурэмрэ къалэу Мыекъуапэ изэ­тегъэпсыхьанрэ япхыгъэ псэуалъэхэм язытет иуплъэкIун ди­штэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэлэ паркым къыпэIулъ чIыпIэр къыплъыхьагъ.

Зызщагъэпсэфыщт шъо­лъырыкIэр ащ щагъэхьазыры, псыхъоу Шъхьэгуащэ иджабгъу ыкIи исэмэгу нэпкъхэм ягъэпытэн щэкIо. Республикэм исоциаль­нэ-экономикэ хэхъоныгъэ ипрограммэ къыдыхэлъытагъэу проектыр агъэцакIэ.

Мыщ ыпэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ псыр къызиукIэ зэрар къымыхьыным ыкIи цIыфхэр зыщытезекIу­хьэ­хэрэ чIыпIэу паркым иIэм зырагъэушъомбгъуным апае анахь зишIуагъэ къэкIощт проектыр къыхэхыгъэнэу. Мыщ дэжьым цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыда­лъытэнхэу пшъэрылъ афи­шIыгъ: спортым зыщы­пы­лъыщтхэ, гъэшIэгъонэу ягъэ­псэфыгъо уахътэ зыщагъэкIощт шъолъырхэр ащ щыIэнхэ фае.

Проектым тегъэпсыхьагъэу нэпкъым ылъэныкъо­кIэ шIыкIэ-амал гъэшIэгъон­хэр агъэфедэхэзэ а чIыпIэр зэтырагъэпсыхьащт. ЦIыфхэр зыщытезекIу­хьэщтхэ, кушъхьэфачъэ­хэм­кIэ къызщачъыхьащт ыкIи аттракцион зэфэ­шъхьафхэр зыщызэхащэнхэ алъэкIыщт чIыпIэхэр агъэпсынхэу рахъухьагъ.

Тыгъуасэ КъумпIыл Мурат зыщигъэгъозагъ проектым игъэцэкIэн зэрэ­кIорэм. Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖК-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ла­фышъэ Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым а чIыпIэм иукъэбзын аухы­нэу, псыхъом инэпкъхэм ягъэпытэн къыхиубытэрэ IофшIэнхэм язы Iахь зэ­шIуа­хынэу рахъухьагъ. Нэп­къэу агъэпытэщтыр километри 2,56-рэ фэдиз, илъэгагъэкIэ — метри 2,5-м къыщегъэжьагъэу метри 8-м нэс.

ГъэпсэфыпIэ шъолъырым епхыгъэ Iофтхьабзэ­хэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ зэкIэ лъэныкъохэр къыда­лъытэнхэу, ащкIэ екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэм къапкъырыкIынхэу пшъэрылъ заулэ Адыгеим и ЛIышъхьэ афи­шIыгъ. ДжырэкIэ щыIэ спор­тивнэ чIыпIэхэм ыкIи бассейнэм ылъэныкъокIэ гъэзагъэхэм язэтегъэпсы­хьанкIэ IофшIэнхэр зэрищыкIагъэм тетэу, проектым къыдилъытэхэрэм атегъэ­псыхьагъэу зэшIуахынхэу пшъэрылъ афишIыгъ. Бассейнэм ычIэ зэрэпсаоу зэ­блахъун фае. Ащ ыбгъу­кIэ рекIокIыщтых гъогухэу кушъхьэфачъэхэмкIэ къыз­щачъыхьащтхэр ыкIи цIыф­хэр зэрыкIощтхэр, адрэ лъэныкъомкIэ гъэпскIыпIэ чIыпIэу щытыщт. Джащ фэ­дэу лъэмыдж зэпырыкIыпIэхэми яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын иIофыгъо анаIэ тырадзагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, зыгъэпсэфыпIэ шъолъырымкIэ зэкIэ ищыкIагъэр къыдалъытэн, джырэ уахътэм диштэу ыкIи цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъоу, цыхьэшIэгъоу ар хъуным къыпкъырыкIынхэ фае.

«ГъэпсэфыпIэ шъолъырыкIэм изэтегъэпсыхьанкIэ стратегическэ екIолIакIэр ищыкIагъэу щыт — проектнэ IофшIагъэхэу куоу, тэрэзэу зэгупшысагъэхэм къащегъэжьагъэу анахь тех­нологие пэрытхэр зыщагъэфедагъэхэм анэсы­жьэу. Мыщ шъолъыр зэфэшъхьафхэу щызэтеутыгъэщтых гухэлъ зэмылIэужыгъохэм афытегъэпсыхьэгъэ псэуалъэхэр. Ландшафтнэ дизайнри къулайныгъэ хэ­лъэу къызфэжъугъэфе­дэн фае. Чъыг-къэгъагъэ­хэр къэшъуухъумэх, кIэхэр жъу­гъэтIысых. Къалэу Мыекъуапэ туризмэм еп­хы­гъэ объект гъэшIэгъоныр щызэхэщэгъэным пае чIы­опсым амал дэгъу къытеты, къэлэ паркымрэ Мэз­дахэ къыпэIулъ гъэпсэфыпIэ чIыпIэмрэ зэзыпхыщтхэ псэуалъэм тегъэпсы­хьагъэу, уахътэм диштэхэу ахэр щытынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Анахьэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къызщыуцугъэр а чIыпIэр щынэгъончъэныр, нэфынэу щытынымкIэ, ви­деолъыплъэнымкIэ джырэ амалхэр гъэфедэгъэнхэр, нэпкъым къыхиубытэрэ щы­нэгъо чIыпIэхэр зэрарынчъэу шIыгъэнхэр ары.

Проектыр 2021 – 2022-рэ илъэсхэм гъэцэкIагъэ хъун фае. Сомэ миллион 405-м ехъу IофшIэнхэм апэIухьанэу къырадзэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу