«НэмыкIхэм уиягъэ ябгъэкIын уфитэп»

Прививкэ зышIыгъэхэм, умышIымэ зэрэмыхъущтыр апэ къызыгурыIуагъэхэм ащыщ МэщфэшIу Нэдждэт.

— Вирусыр IэрышIэу щыт зэраIорэр сэ сшIошъ мэхъу. ЕтIани языгъэшIы зышIомыигъохэм вакцинэр икъоу мыушэтыгъэу зэраIорэри къызгурэIо. Ау ябгъэшIымэ ащ къыхьыщт зэрарым нахьи нахьыб ямыгъэшIэу сымаджэу ухъумэ уипсауныгъэ зэрарышхо къызэрэфихьыщтыр.

Сэ вакцинэу «ЭПИ-ВАК КОРОНА»зыфиIорэр зыхязгъэлъхьагъ. ЯтIонэрэ Iахьыр бэдзэогъум и 6-м сшIыгъэ. Вакцинэр зыхябгъалъхьэу узыр профилактикэ пшIыныр нахь тэрэз, ар къыпфакIоу уебэныным нахьи.

ЦIыфыр зыми емыпхыгъэу непэ псэун ылъэкIыщтэп. Уфай-уфэмыеми уахэхьащт, цIыфхэм уаIукIэщт. О пшъхьэкIэ прививкэ ябгъэшIынэу уэфмыеми, узысымаджэкIэ лажьэ зимыIэ цIыфхэм уиягъэ ябгъэкIын плъэкIыщт. Арышъ, прививкэ ябгъэшIымэ сэ нахь сшIотэрэз. НэмыкIхэм уиягъэ ябгъэкIын уфитэп, — еIо МэщфэшIу Нэдждэт.

Сихъу Гошнагъу.