ЦIыфхэм япсауныгъэ икъэухъумэн

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм защэIэм псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ псэуалъэхэм ягъэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ.

А Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рус­тем, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» ипащэу Андрей Таранухиныр, муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн районым» ипащэу Аулъэ Рэщыд.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, гъэкIэжьыныгъэм ипрограммэ тегъэпсыхьагъэу къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъокIэ поликлиникэм ишIын щырагъэжьагъ, къуаджэу Лэшэпсынэ врачебнэ амбулаторие щашIы, селоу Еленовскэм – фельдшер-мамыку пункт. Красногвардейскэ сымэджэщым иигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын аублагъ.

Ащ нэмыкIэу псэупIэу Джаджэм дэт гупчэ район сымэджэщым пэблагъэу кIэлэцIыкIу поликлиникэ щашIы. Сомэ миллион 30 фэдиз а гухэлъхэм къафыхагъэкIыгъ.

Тыгъуасэ поликлиникэм ишIын зэрэкIорэм иIоф тегущыIэхэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къэралыгъо заказхэм, проектнэ унашъохэм къыдалъы­тэрэ пстэури дэх имыIэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер. ПсэолъэшIхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, мы илъэсым шэкIогъум ыкIэм нэс IофшIэнхэр зэкIэ гъэцэкIагъэ хъущтых. Ащ нэужым псэуа­лъэр оборудованиякIэкIэ зэтырагъэ­псыхьащт. Ащ къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьанэу, машинэхэр зыдэщытыщт чIыпIэхэри агъэ­нэфэнхэу пшъэрылъ афашIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Шэуджэн районым зыщэIэм къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт гупчэ район сымэджэщым иигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Псауныгъэм игъэпытэн епхыгъэ псэуалъэхэм ягъэкIэжьын ипро­граммэ диштэу а IофшIэныр зэшIуахы. Сомэ миллион 15 а гухэлъхэм апэIуагъэхьащт. Iоныгъом ехъулIэу IофшIэнхэр аухыщтых.

Къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт сымэджэщым амбулаторнэ диализымкIэ медицинэ гупчакIэ къыгуагъэуцуагъ. Мы охътэ благъэхэм сымаджэхэу IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр ащ рагъэблагъэхэу рагъэжьэщт. Гупчэм «искусственнэ жъэ­жъыемкIэ» аппарати 7 чIэт, гупчэм сменищэу Iоф ешIэ, чэщ-зымафэм нэбгырэ 42-мэ (илъэсым нэбгырэ 6550-мэ) яфэIо-фашIэхэр егъэцакIэх. ООО-у «Балтийская медицинская компания» зыфиIорэр ягъусэу а проектыр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Медицинэ гупчэм цIыфхэм ишIуагъэ аригъэкIыщт ыпкIэ хэмылъэу. Къэралыгъо гарантиехэмкIэ программэм ар къыдыхэлъытагъэу щыт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфы­кIыгъ къуаджэм ащ фэдэ медицинэ гупчэ къызэрэщызэIуахыгъэм ишIогъэшхо къызэрэкIощтыр, зижъэжъые узыхэрэм игъом ыкIи джырэ уахътэм диштэрэ медицинэ IэпыIэгъоу аратырэр хэпшIыкIэу нахьышIу хъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министер­ствэ, джащ фэдэу Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм япащэхэм пшъэрылъ афи­шIыгъ псауныгъэм икъэухъумэн фытегъэпсыхьэгъэ псэолъакIэхэр игъом атIупщынхэу. ХэушъхьафыкIыгъэу тегущыIагъэх коронавирусым зызэриушъомбгъурэм пэуцу­жьыгъэным ыкIи къоджэдэсхэм явакцина­цие ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зы­фэдэм.