Сымаджэхэм къахэхъо

Бэдзэогъум и 16-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъулIэу оперативнэ штабым къыIэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэпахырэ узхэмкIэ исымэджэщ нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ щызэпыугъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 15604-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 627-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэхъуа­гъэр нэбгырэ 39-рэ), хъужьыгъэр нэбгырэ 14700-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуагъэр 26-рэ), зидунай зыхъожьыгъэр — нэбгырэ 277-рэ (чэщ-зымафэм нэбгыритIумэ ядунай ахъо­жьыгъ).

Зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщым нэбгыритIумэ ядунай щахъо­жьыгъ – Мыекъуапэ щыщ хъулъфыгъэмрэ Москва щыщ бзылъфыгъэмрэ. Лабораторнэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, тIури коронавирус узым илIыкIыгъэх.

Нэбгырэ 15604-р республикэм имуниципальнэ псэупIэхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 6259-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр— 2199-рэ;
— Мыекъопэ районыр —2096-рэ;
— Кощхьэблэ районыр —1138-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 1080-рэ;
— Джэджэ районыр —824-рэ;
— Теуцожь районыр — 734-рэ;
— Адыгэкъалэ — 687-рэ;
— Шэуджэн районыр —584-рэ.