Редакцием къатхырэ письмэхэр

Алахьым шIу зыфишIэн ­скъошхэр!

Лъэшэу тыгу рихьырэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» икъыдэкIыгъохэм ащыщ журналистым къетхы: «Бог создал человека по своему образу и подо­бию». АдыгабзэкIэ къапIомэ, «Алахьым цIыфыр къыгъэшIыгъ Ежь фэдэу, Ежь ехьы­щырэу». Ау ар зиеплъыкIэхэр фэшъхьаф дин зылэжьырэ цIыф лъэпкъых. Ахэм тэ тядаорэп, ар ахэм яIоф. Тэ, быслъымэн лъэпкъхэм, тшIэн фаер КъурIан лъапIэм Алахьым игущыIэхэу итхэр ары. КъурIаным ия 38-рэ сурэу «Шъад» зыфиIорэм иIаятхэу 71 — 72-м къаIо: «Мары уи Тхьэ мэлаIичмэ ариIуагъ: «Сэ спсэ лъапIэ щыщ зыхаспщэкIэ, ащ шъхьащэ фэшъушIэу зешъудзых». Мы Iаятым къи­кIырэп ежь Алахьым фэдэу а къыгъэшIыгъэр. Я 112-рэ сурэу «Аль Iихъляс» зыфиIорэм къыщеIо: «Алахьыр зы. Дагъуи, щыкIагъи иIэп. Лъфыгъи иIэп (хэкIыгъэп), ежьыри къалъфыгъэп. Ащ фэдэ хъуни щыIэп».

Алахьталэм шIэныгъэу къыритыгъэм блэкIэу хэтрэ цIыфи епэсыгъэп Алахьыр зыфэдэр зэригъэзэфэнэу, ащ фэдэ Iофыгъохэм атегущыIэнэу. Ащ хэти нэмысымэ нахьышIу.

Гъэзетым къэтхагъэм шъхьэ­уз-гуузэу лъэпкъым иIэхэм зэ­рагъэгумэкIырэр къегъэлъагъо. Алахьым ащ ипсэпагъэ псау­ныгъэ пытэкIэ, Iиман пы­тэкIэ къыритыжьынэу телъэIу.

Тхыгъэм иавтор зигугъу къы­шIырэ лъэпкъ унэхэр чылэхэм адэтшIыхьэмэ дэгъу, ау сыд фэ­дэ лъэпкъ унэ ахэм адэтшIы­хьагъэкIи, гумэкIэу тиIэхэр: ти­дини, тихабзи, тыбзи ухъумагъэ, къызэтенагъэ хъунхэу сыгу­гъэрэп, тэ, цIыфхэм, тыкъэмыу­щэу, тызкIэмыIэжьэу. Ала­хьым­кIэ шыкур! Тичылэхэм мэ­щытхэр адэт, адэт культурэм иунэхэри. Ахэр зыщищыкIэгъэ уахътэм дгъэфедэнхэ тлъэ­кIыщт. Тэ непэ гумэкIыгъоу тиIэхэр къызщежьэ­хэрэр тэры, цIыфхэр ары. «Унэ­хэр тиIэхэп, ащ тыкъегъэуцу» тымыIоу, ушъхьагъу тылъымы­хъоу, тиIэм зедгъэзэгъын, тыз­дэ­п­лъыхыжьын, ­шъхьадж ипсэу­кIэ-зекIуакIэ гъунэ лъифэу, идин ылэжьэу, хэбзэ дахэу тиIэхэм арыгъуазэу, тиныдэлъфыбзэ зэ­рэмыкIодыщтым, ар къызэрэзэтедгъэнэщтым тафэлажьэмэ, Алахьым ыIомэ, лъэпкъым игу­мэ­кIыгъохэр зэшIотхынхэ тлъэ­кIыщт, щыIэныгъэри зыпкъ итыщт.

Алахьым тилъэпкъ къерэу­хъум, ынэшIу къытщерэф!

Андырхъое Рэмэзан.