КъумпIыл Мурат Джэджэ районым лэжьыгъэр зэрэщыIуахыжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ районым зэкIом Iахьзэхэлъ обществэу «Дондуковскэ элеваторым» игубгъохэм ащыIагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу бжыхьэсэ коцыр мыщ щыIуахыжьы.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, Джэджэ районым иадминистрацие ипащэу Андрей Таранухиныр игъусэхэу республикэм ипащэ лэжьыгъэр зэрэIуахыжьырэр зэригъэлъэгъугъ, ащ уасэ фишIыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ Дондуковскэ элеваторым игене­ральнэ пащэу Болэкъо Мыхьамэт зыдэгущыIэгъоу дыриIагъэм непэрэ мафэхэм яхъулIэу Iоф­хэм язытет зыфэдэм, техникэр, гъэстыныпхъэр икъоу аIэкIэлъмэ кIэупчIагъ. Джащ фэдэу комбайнерхэм, агрономхэм гущыIэгъу афэхъугъ, ахэм яIоф­шIэн мэхьанэшхо зэриIэр хи­гъэу­нэфыкIызэ, «тхьашъуегъэ­псэу» ариIуагъ.

Агрокомплексым ипащэ къы­зэриIуагъэмкIэ, бжыхьэсэ коцэу Iуахыжьырэм изытет уигъэрэзэнэу щыт, лэжьыгъэ дэгъу къахьыжьынэу агъэнафэ, къи­хьащт тхьамафэм ипэублэм IофшIэнхэр аухынхэу ары.

ХъызмэтшIапIэм 2021-рэ илъэсым Iуихыжьынэу щыт лэжьыгъэм гектар 6043-рэ зэлъеубыты, ащ щыщэу гектар 2300-р коцы. Адрэ къанэрэр нэмыкI культурэхэм ателъытагъ.

Джырэ уахътэм ехъулIэу бжыхьэсэ коцыр гектар 1100-м щыIуахыжьыгъ, зы гектар пэпчъ центнер 56,9-рэ къеты, рай­онымкIэ гурыт къэгъэлъэгъоныр центнер 48,8-рэ. Хьэм иугъоижьын аухыгъ, гектар пэпчъ центнер 57-рэ къырахыгъ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Дондуковскэ элеваторым ичIыгухэр шIуагъэ къытэу егъэфедэх, лэжьыгъэу къыхьыжьырэмкIэ пэрытныгъэ зыIыгъхэм ащыщ. Аграриехэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм хъызмэтшIапIэр чанэу ахэлажьэ, былымхъуным хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, хэ­у­шъхьа­фыкIыгъэ техникэ къыIэ­кIэхьа­нымкIэ субсидиехэр егъэ­федэх.

Мы мэфэ дэдэм КъумпIыл Мурат хъызмэтшIапIэу «Радугэм» щыIагъ. Мыр былымхъунми, лэжьыгъэхэм ягъэтIысхьани афэгъэзагъ. ЧIыгу гектар мини 5,5-рэ елэжьы, былымышъхьэ 670-м ехъу ыIыгъ. Къэралыгъо IэпыIэгъум ипрограммэхэм зэра­хэлажьэрэм ишIуагъэкIэ хэхъоныгъэшIухэр ешIых.

ХъызмэтшIапIэм ипащэу Сапый Юныс къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым бжыхьасэхэм гектар 2300-рэ арагъэубытыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу хьэр Iуахыжьыгъах, зы гектарым гурытымкIэ центнер 46-рэ къы­рахыгъ. Коцыр ыкIи рапсыр джыри Iуахыжьы.

— Лэжьыгъэхэм яIухыжьын республикэм щылъэкIуатэ. ТичIыгулэжьхэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэм гугъапIэ къы­теты бжыхьасэхэм яIухыжьын мы охътэ благъэм тыухынэу. Ом изытет ишIуагъэ къэкIо, аграриехэм IэпыIэгъу тафэ­хъун фае игъом лэжьыгъэхэр Iуахыжьын алъэкIынымкIэ, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэхэр Iуа­хыжьы, зэкIэмкIи гектар мини 107-рэ ар мэхъу. Непэрэ мафэм ехъулIэу гектар мин 52,5-рэ Iуахыжьыгъ. ГурытымкIэ гектар пэпчъ центнер 47,9-рэ къырахы.