Джыри нахь фабэ хъущт

Бэдзэогъу мазэу къихьагъэм гъэмафэм «ишэн» зэхатшIэу къытегъэлъэгъу. Мафэхэр фэбэ дэдэхэу къызэкIэлъэкIох.

УФ-м и МЧС и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къызэритыгъэмкIэ, непэрэ неущырэ, бэдзэогъум и 17-18-м, джыри нахь фабэ къэхъущтэу, температурэр 39-м нэсэу дэкIоещтэу агъэунэфыгъ.

Ащ фэдэ фабэм машIо къыхэкIынкIэ зэрэщынагъор, автомобиль гъогухэм ателъ асфальтыр, мэшIоку гъогум гъучIэу хэлъхэр зэщигъэкъонхэ зэрилъэкIыщтыр, электричествэр къэзытырэ подстанциехэр ыгъэстынхэм ищынагъо зэрэщыIэр къаты, зэкIэми сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу къяджэх.