Бэдзэогъум и 20-р — Къурмэн мэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Къурмэн мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!


Урысыем цIыф лъэпкъыбэмэ къахэкIыгъэхэр ыкIи дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэр зэрэщыпсэухэрэм фэдэу Адыгэ Республикэми гъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэр азыфагу илъхэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр ыкIи дин, культурэ зэмылIэужыгъохэр зиIэхэр исых, ахэм зэкIэми тарихъ лъэпсэ куухэр яIэх. ТичIыпIэгъу нэбгырэ мин пчъагъэмэ алэжьырэ дин шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ быслъымэн диныр. Республикэм ищыIэныгъэ ахэм яIахьышхо хашIыхьэ, Адыгеир нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным, общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэ щыIэным, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъозэнхэм афэлажьэх.

Къурмэн мэфэкIыр быслъы­мэнхэм лъэшэу агъэлъапIэ. ЗэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэр ахэм агъэпытэх, лъытэныгъэ зэфыряIэу мамыр щыIакIэр зэдагъэпсы.

Адыгеим щыпсэурэ быслъы­мэнхэм ыкIи зэкIэ республикэм исхэм тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, яунагъохэм зэгурыIоныгъэрэ рэхьатныгъэрэ арылъынхэу, ублэпIэшIу пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный