Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу, ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!


Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр и Дин­дэлэжьапIэ ыцIэкIи, сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми Къурмэн мэфэ лъапIэу къэблагъэрэмкIэ сафэгушIо!

Къурмэн мэфэшхом нафэ къытфешIы ислъам диным хъярэу, дэхагъэу, къэбзэныгъэу хэлъыр. ИгукIэгъурэ изэфагъэрэ къыдгурегъаIо, цIыфхэм яIиман егъэпытэ, гушIуагъорэ гугъапIэрэ агу къырелъхьэ. Быслъымэнхэр гукIэгъу зэфашIыным, зэдеIэжьынхэм фегъасэх.

Къурмэн мэфэ лъапIэм быслъымэнхэу дунаим тетхэм сафэлъаIо Алахьталэм псауныгъэрэ насыпрэ къаритынэу, мамырныгъэмрэ рэхьатныгъэмрэ ­ашъхьагъ итынэу, Алахьым ынэшIу къащифэнэу, игукIэгъушIу­хэм ащимыгъэкIэнхэу.

Алахьым ихъяррэ игукIэгъурэ шъори шъуиIахьылхэми къышъулъыIэсынхэу сышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу
КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый