Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр

Цефалария гигантская, головчатка гигантская – бжэнкъурэ (каб.)
Цикорий обыкновенный – цукIэбз, мэфэкъэгъагъ, выкIэбз, фафIэгын, выкIэщэху, пIитIробэтиф, фафIэтхьэпэ (черк.), шыдыуэ (каб.)
Цитрус китайский, апельсин – тIамы (черк.)
Чабер рыхлоцветковый – чынакI, чэтгын, джэдгын (каб., черк.)
Чабрец – самбыр, чэтгын, губгъуэджэдгын (каб., черк.)
Чаган – хьамцацэ
Чай – щай, щайуц, шей, шай (каб.)
Чемерица Лобеля – блэуцы, уцышIой, блэудз (черк.) шэ­джыдз, сэджыдз, удзфIей (каб.), шэджыц (шапс.)
Череда трехраздельная – кIэрынэ, хъурмыдж (черк.), хъурмыж (каб.)
Черемуха – чыпцIэщхьэпэ (черк.)
Черемуха обыкновенная – чыпцIэщхьэпэ (черк.)
Черемша – къэлэр, тэтэргъэн (каб.)
Черешня – пчэдыгъо, шэндыгъо (шапс.), мэзшэдыгъуей (каб.), фишджыг (бесл.), шэдыгъуей (каб., черк.)
Черешня культурная – балийIэрысей (каб.), шэндыгъо­чъыг (шапс.)
Черника обыкновенная – чажьэ, шыгъулды (черк.), шажэ (шапс.)
Черноголовка обыкновенная – щхъуэс (каб.)
Черноклен – псэй
Чернокорень лекарственный – дэхэкупсэ гынплъыжь (черк.), дахэкупс (каб.)
Чертополох – къогын, ежьужьудз, удзежьужь, щIыжьбанэ (каб.)
Чертополох поникший – пэнэжъ, банэжь (каб.)
Чеснок обыкновенный – бжьыныф, бжьыныху (каб.), бжьыныхущхьэхъурей, хьэуэбжьыныху (черк.), сомсакъ (м.-каб.)
Чечевица пищевая – губгъо­джэнч, гуузджэнч, губгъуэджэнш, губгъуэджэш (каб.)
Чий раскидистый – цIыхугъэ­дэгу (черк.)
Чилим – аштрам, псыпцIэщIыдэ (черк.)
Чина – джэнчтхьап, джэш­тхьэпэ (каб.)
Чинара – пчэй, пчыякIэ (шапс.)
Чистотел большой – шэйтанIушъхьэ, шейтIанIущхьэ (каб.)
Чистяк калужницелистный – пкъынэфафIэ (черк.)
Чумиза – ашэфы, цIырамыщ (черк.)
Чуфа – щIыпцIэщIыдэ (черк.)
Шалфей – чIытхъ, хьажъыкI, хьэжыкIэ (каб.), хьэжьыкIэ (м.-каб.)
Шалфей лесной – кхъуэныжьпапщIэ (черк.)
Шалфей мутовчатый – кхъуэ­ныжьыбз (черк.)
Шалфей седоватый – цууц, выц (каб.)
Шалфей эфиопский – кхъуэныжьыхъу, шхэгын (черк.)
Шафран – шэфран (черк.)
Шелковник – кIэпхъпащIэ (черк.)
Шелковица – маркIо, матIкIо­чъыг, бэидэкI (шапс.), мэра­кIуей, тутей, тутейжыг (каб.), мэракIуэджыг (бесл.)
Шелковица белая – маркIоф, маркIофыжь, маркIофыжьчъыг, мэракIуейхужь тутейхужь (каб.), мэракIуэхужьджыг (бесл.)
Шелковица черная – маркIо шIуцI, бэидэкI шIуцI, мэракIуей­фIыцIэ, тутейфIыцIэ (каб.), мэракIуэфIыцIэджыг (бесл.)
Шелюга – хьэдзэл (каб.)
Шиповник – хьэкъужъ, дэ­хэнапцэ, удыпанэ, къэцпанэ, гощэнапцэ (шапс.), къэцыбанэ (бесл.), хьэцыбанэ, къадзы­гъуэбанэ (каб.), пщэдэгъэсыкI (черк.)
Шпажник, гладиолус – гощэшъхьац, гуащэщхьэц(черк.), удзбжьамий (каб.)
Шпажник обыкновенный – дзэлдэудэ (черк.)
Шпинат огородный – къотыр, джэдз, къуэтыр (каб.), къулътырджэн, къулътырджын (бесл.)

Хырыхыхьэхэр

БгъэуцIынымэ мэбэгы, бгъэтIыпIэмэ мэцIацIэ. (Натрыф).
Зым зыр фэмыд, бэщ утыкIэ къахьыжьы. (Джэнчы).
Тыгъурыгъу, псырыгъукI, IэхъомбипшI, нэ пшIыкIуз. (ПIуаблэ, IутIэн).
Тыжьын чыIоу зэрэлъэлъ, къилъэлъырэм тегъэгушIо. (Коцы).
Тэтэжъ ыжакIэ мэушъуашъошъ псыIушъом Iут. (Къамыл).

ГущыIэжъхэр

Бжьыныфым узыгъуибл егъэгъу.
Бжьыныфыр фышхъо, бжьынышхъор шхъухьэ.
КIаим игъугъэ нахьи ицIын.
Мэщ имыутыр хьаджэжъ.
Мэщ мыхыр хышхом фэд.