Адыгеим и ЛIышъхьэ фэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ станицэу Джаджэм зыщэIэм Урысые зэнэкъокъоу «Эколята» зыфиIорэм илауреат зэрэхъугъэр къэзыушыхьатырэ Дипломыр ритыжьыгъ илъэси 7 зыныбжь Рамин Егоровым – кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Радугэм» чIэсым.Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Джэджэ районым иадминистрацие ипащэу Андрей Таранухиныр.

КIэлэцIыкIу сурэтхэм язэнэкъо­къоу «Эколятэхэр — чIыопсым иныбджэгъух ыкIи иухъумакIох» зыфиIорэм икIэщакIох УФ-м ФедерациемкIэ и Совет ипрофильнэ Комитетхэр, чIыопсым икъэухъумэнкIэ ыкIи игъэфедэнкIэ федеральнэ ведомствэхэр.

Рамин Егоровым зэнэкъо­къум хэлэжьэнэу зыщыригъэ­жьагъэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр ары. Мы гъэсэныгъэм иучреждение проект зэфэшъхьафхэм, ахэм ащыщых экологием епхы­гъэ­хэри, ахэлажьэ. Нэужым кIэлэцIыкIур районым, ащ къыкIэлъыкIоу республикэм ащатекIуагъ. Федеральнэ уцугъэм ижюри экологием иухъумэкIо ныбжьыкIэ иIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ. Ащ исурэт къыщигъэлъэгъуагъ мэзыр ыкIи чIыопсыр къэзыухъумэрэ эколятэхэр.

Республикэм ипащэ лауреатым Дипломыр ыкIи къэгъагъэ­хэр ритыгъэх, еджэным, творчествэм ыкIи спортым гъэхъэ­гъэшIухэр ащишIынхэу фэлъэ­Iуагъ.

КъумпIыл Мурат АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фи­шIыгъ Рамин Егоровым Iоф дэзышIэгъэ кIэлэпIур зэрифэшъуашэу къыхагъэщынэу.