Автомобиль IункIыбзэхэр аритыжьыгъэх

Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат Джэджэ гупчэ район сымэджэщым къыфащэфыгъэ санитар автомобилитфым яIункIыбзэхэр медицинэм иIофышIэхэм аритыжьыгъэх.

Къэралыгъо программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ахэр муниципалитетым къыфэкIуагъэх, зэкIэмкIи сомэ миллиони 6 фэдиз атефагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ ипащэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэу Къуанэ Анзаур, муниципалитетым ипащэу Андрей Таранухиныр.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным епхыгъэ программэхэр ыкIи Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр респуб­ликэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пандемием илъэхъан Iофышхо зышIэрэ медикхэм афэрэзагъ.

— Тимедицинэ къулыкъу ищыкIагъэр зэкIэ IэкIэлъыным ткIуачIэ етэхьылIэ. Лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм яшIуагъэкIэ псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ игъэкIэжьын лъытэгъэкIуатэ. Техникэу, оборудованиеу къытIэ­кIахьэрэм, сымэджэщхэм, амбулаториехэм ыкIи фельдшер-мамыку IэзапIэхэм амалэу аIэкIэлъым зэрэхахъо­рэм ишIуагъэкIэ къуаджэхэм ащыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъур нахь псынкIэу ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу зэрарагъэгъотыщтым сицыхьэ телъ. Шъори бэ къышъолъытыгъэр — къы­шъоолIэрэ сымаджэ пэпчъ шъунаIэ тежъугъэт, шъуишIуагъэ ежъугъэкI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат медицинэм иIофышIэхэм закъыфигъазэзэ.

Сымэджэщым ратыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэр мы мэфэ дэдэм фельдшер-мамыку IэзапIэхэм атырагощагъ.