Шапсыгъэ къэбархэр

Ныбыгъу икомандэ ыхьыгъ

Ныбыгъу псэупIэ зыгъэIорышIапIэм икомандэ спартакиадэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Ар ТIопсэ районыр зызэхащагъэр илъэси 101-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ. Командэхэр районэ муниципалитетым ипащэ и Кубок зыфызэнэкъокъугъэхэр.


Къэлэ къухьэуцупIэм, мэшIоку гъогу къутамэм, чIыдагъэм икъычIэщын пылъ предприятием яспорт­сменхэр ыкIи районым ипсэупIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ командэхэр спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъугъэх.

Ныбыгъу къикIыгъэ спортсменхэм якапитанэу, Шапсыгъэ Адыгэ хасэм итхьаматэ ТIопсэ районымкIэ игуадзэу Шъхьэлэхъо Сэфэр командэхэр яшъыпкъэу текIоныгъэм зэрэфэбэнагъэхэр къыIотагъ. ЗэкIэми дэгъоу зыкъагъэхьазырыгъагъ, ау апэ ишъыгъэ командэм хэтыгъэхэм ахэлъыгъэ зэдеIэжьынымрэ зэгурыIожьынымрэ инэу яшIуагъэ къэкIуагъ, текIоны­гъэр къахьыгъ.

— Апэрэ чIыпIэр къыдэтхыныр мыпсынкIагъэми, спартакиадэм тызэрэхэлэжьагъэм тырэгушхо, — къы­Iуагъ Сэфэр. – Ар зэхэзыщагъэхэм, тызэнэкъокъу­гъэхэ командэхэм, цIыфэу къекIолIэгъагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо. Спартакиадэр спортым имэфэкI шъып­къэу хъугъагъэ.

Бэмэ зэлъашIагъэх

КодэшъхьапIэ щызэхэщэгъэ къэшъо­кIо купэу «Жъогъо быным» «образцовый хоре­ографический коллектив» зыфиIорэ цIэ лъа­пIэр къызэрэфагъэшъошагъэр къэгъэлъэгъон пэпчъ къегъэшъыпкъэжьы.

Ахэр муниципалитетым, шъолъырым, Урысыем щызэхащэхэрэ фестиваль ыкIи зэнэ­къо­къухэм ахэлажьэх. БэмышIэу якъоджэ­гъухэр текIоныгъэ пчъагъэ­кIэ джыри агъэгушIуагъэх.

КъэшъокIо ныбжьыкIэхэр фестивальхэу «Хрустальная лира», «Адыгеим ижъогъо цIыкIухэр», апэрэу Урысыем щызэхащэгъэгъэ зэнэкъокъоу «Осуществи мечту» зыфиIохэрэм ялауреат хъугъэх.

Ижъырэ адыгэ къашъоу «ХьакIулащэмрэ» «МэфэкI пшъэшъэ къашъомрэ» къатекIон зэнэкъокъум къэкIуа­гъэхэм къахэкIыгъэп. КъэшъокIо купым ипащэу Тхьагъушъэ Марыет къызэриIуагъэмкIэ, «Жъогъо быным» хэтхэм аныбжьхэр илъэси 10 — 15 зэрэхъу­гъэхэр.
Ансамблэр бэмэ агу рехьы, Iэгу къыфытеох. Фестиваль зэфэшъхьафхэм зэрахэлажьэхэрэм нэмыкIэу якъоджэгъухэри, нэмыкI псэупIэхэм адэсхэри агъэгушIох, концертхэр къафатых.

Лъэпкъ культурэр аIэты

Лъытэныгъэ зыфашIырэ фестивалэу «Южная волна» зыфиIорэм къуаджэхэу Агуй-Шапсыгъэрэ Агуйрэ яартист цIыкIу­хэр къащыхагъэщыгъэх. Якъэгъэлъэгъонхэр дахэхэу, узыIэпащэу зэрэщытыгъэхэм жюрим хэтхэми, къяплъыгъэхэми уасэ къыфашIыгъ.

Цундышкэ Марзыет ыгъасэхэрэ кIэлэцIыкIухэр зыхэт хореографическэ ансамблэу «Шапсыгъэ инэфылъэхэр» зыфиIорэмрэ орэдыIо купэу АкIэгъу Аленэ зипащэм хэтхэмрэ лауреат хъугъэх, я II-рэ ыкIи я III-рэ шъуашэ зиIэхэ дипломхэр къаратыгъэх. ОрэдыIоу Нэгъуцу Сусанэ, зэгъусэхэу орэд къэзыIохэрэ Нэгъуцу Зауррэ Екатерина Носатовамрэ апэрэ шъуашэ зиIэ лауреатхэу хагъэунэфыкIыгъэх.

Хореограф ныбжьыкIэу Нэгъуцу Сурэ ыгъэсэрэ къэшъокIо ансамблэу «Дышъэ кIэным» хэтхэри шIухьафтынчъэу къэнагъэхэп. ЯтIонэрэ шъуашэ зиIэ дипломыр ахэм Агуй зыдахьыжьыгъ.

Ныбэ Анзор.