Туризмэм зиушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэщт

Республикэм иэкономикэ политикэкIэ Координационнэ советым изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым.

ООО-у «Даховская слобода» зыфиIорэм туризмэм ылъэныкъокIэ инвестиционнэ проектыр зэрэпхырищыщтым иIофыгъо ащ щыхэплъагъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ игуадзэу Былымгъот Ибрахьимэ къызэриIуагъэмкIэ, турист комплексэу «Даховская слобода» зыфиIорэм зегъэушъомбгъугъэныр инвестпроектым къыделъытэ. 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ Iоф ешIэ. 2019-рэ илъэсым номери 10 зыхэхьэрэ жъо­гъуиплI хъурэ хьакIэщым икорпусыкIэ ашIыгъагъ.

Проектэу зытегущыIэхэрэм тегъэпсыхьагъэу 2023-рэ илъэсым ыгузэгухэм адэжь инвесторым рихъухьагъ номер 31-рэ зыхэхьащт жъогъуиплI хъурэ хьакIэщыр ышIынэу, джащ фэдэу коттеджитIу, нэбгыри 100 зы­чIэфэщт панорамнэ рестораныр, зыщесыщтхэ бассейнэ зыхэ-­тыщт аквакомплексыр ащ игъу­сэщтых. Джащ фэдэу туркомплексэу «Даховская слобода» зыфиIорэм къыгуашIыхьащтых спорт ыкIи анимационнэ зэтегъэпсыхьэгъэ чIыпIэхэр, автомобильхэр зыщагъэуцущтхэр искусственнэ къушъхьэ цIыкIу­хэр, цIыфхэр зыщытезекIухьащт­хэ гъогу псыгъо цIыкIухэр, рек­­реационнэ шъолъырхэр, псыутIэу пцэжъые щешэнхэ зыща­лъэ­кIыщтыр.

Инвестициехэу сомэ мил­лиони 115-рэ фэдиз ахэм апэIухьащт. Проектыр гъэцэкIагъэ зыхъукIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэу 45-рэ щыIэ хъунэу мэгугъэх, хэбзэIахьхэри нахьыбэ хъущтых. Ащ нэмыкIэу комплексым ишIын заухыкIэ, туризмэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэри нахь дэгъоу афызэшIуахынхэм иамал щыIэ хъущт.

Координационнэ советым инвестиционнэ проектышхом дыригъэштагъ. АР-м и Премьер-министрэ къушъхьэлъэ чIыпIэхэм инфраструктурэр ащыгъэпсыгъэнымкIэ IофшIэныр лъа­гъэкIотэнэу пшъэрылъ афишIыгъ. Республикэм туризмэм хэхъоныгъэ щишIыным пэIухьащт инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIи ащ ишIуагъэ къэкIощт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу