Прививкэ зыщашIыщт пункт къызэIуахыгъ

Зэпахырэ коронавирус узым пэшIуекIорэ прививкэр цIыфхэм зэIухыгъэу зыхырагъэлъхьан алъэкIынэу Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым иIофышIэхэм апае вакцинацием ипункт къыщызэIуахыгъ.

Вакцинэу ахалъхьэрэр Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) зыфиIорэр ары. Пунктыр Iэмэ- псымэхэмкIэ зэтегъэпсыхьагъ, вакцинэр зыщаIыгъырэ гъэучъы­Iалъэр чIэт.

Пунктым иапэрэ IофшIэн мафэм вакцинэр зыщыхари­гъэлъхьагъ Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ.

— Гупсэф, зыпарэми укIон ищыкIагъэп, уипсауныгъэ къэухъумэным фэшI прививкэ зябгъэшIын фае, — аIо университетым иIофышIэхэм.

Вакцинациер мэфищэ, бэ­дзэогъум и 14-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс университетым щыкIощт. Пчэдыжьым сыхьатыр 9-м къыщегъэжьагъэу 13.00-м нэс универси­тетым издравпункт пэшIорыгъэшъэу зыхырагъэтхэн алъэ­кIыщт.