Мэфэ фабэхэр афэIорышIэх

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм етIупщыгъэу бжыхьэсэ лэжьыгъэхэр Iуахыжьы. ПстэумкIи гектар 107137-рэ ар мэхъу.

Хьэр зэрэхъущтыгъэр гектар 12564-рэ, ар аIожьыгъах. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ бэдзэогъум и 15-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, гурытым телъытагъэу, зы гектарым центнер 47,3-рэ къырахыгъ, тонн 58271-рэ аугъоижьыгъ. Анахьыбэу мыщ къизыхыгъэхэр, ар центнер 56-рэ, Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм ячIыгулэжьхэр ары.

Коцым пстэумкIи чIыгу гектар 94380-рэ рагъэубытыгъагъ. БлэкIыгъэ илъэсым аIожьынэу халъхьэгъагъэм нахьи ар гектар минитIум ехъукIэ нахьыб. Ащ щыщэу гектар 32527-р Iуахыжьыгъ, гурытымкIэ лъытагъэу, зым центнер 48,6-рэ къырахы. Мы уахътэм къаугъоижьыгъэр тонн 158074-рэ мэхъу.

МыщкIэ Джэджэ районым пэрытныгъэр ыIыгъ. Ащ ичIыгулэжьхэм пстэумкIи коц гектар 22974-рэ халъхьэгъагъ, ащ 8558-рэ хагъэкIыгъэх. Гурытым телъытагъэу, зы гектарым центнер 49,4-рэ къырахы.

ХагъэкIыгъэр нахь макIэми, къырахыжьырэмкIэ хэпшIыкIэу апэ ишъыгъэх Кощхьэблэ районым ичIыгулэжьхэр. Ахэм гектар 14641-рэ мы лэжьыгъэм рагъэубытыгъагъ, къаIожьыгъэр гектар 5785-р ары. ГурытымкIэ гектар телъытэу центнер 54-рэ къырахы.

Красногвардейскэ районым коц гектар 13850-рэ щапхъыгъагъ. Гектар пэпчъ гурытымкIэ центнер 54,2-рэ къе­ты. Гектар 4692-р ары аIожьыгъэр.

Коцым дакIоу чылапхъэ ашIынэу рапс зыпхъыгъагъэхэми аIожьы. ЗэкIэмкIи гектар 8357-рэ мэхъу. Гурыт телъытэу, центнер 20 ащ къырахы. МыщкIи Джэджэ районыр апэ ит, ягектар пэпчъ къытырэр центнер 25-рэ.

ХЪУТ Нэфсэт.