IофшIапIэм Iутха, хьауми Iумытыжьхэм ащыщха…

Пенсионерэу мыкоммерческэ общественнэ организациехэм ахэт­хэр е япащэхэр IофшIапIэм Iутхэм ахалъытэхэмэ, хьауми Iоф амышIэкIэ макIомэ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм шъущегъэгъуазэ.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ къызэригъэнафэрэмкIэ, мыкоммерческэ организацием хэтэу лэжьапкIэ зимыIэхэр ыкIи шIокI зимыIэ пенсионнэ страхованием пае взносхэр къызфамытыхэрэр IофшIапIэм Iумытыжь пенсионерхэм ащыщых, ахэм япенсии, нэмыкIэу ащ фэдэ чIыпIэ итхэм афэдэу, индексацие шIыгъэу къафэкIо. Ащ фэшI ахэм апае «СЗВ-М», «СЗВ-СТАЖ» зыфиIорэ шIыкIэхэмкIэ гъэпсыгъэ отчетхэр ПенсиехэмкIэ фондым къыфэкIонхэу ищыкIагъэп. Ау зы мазэ нэмыIэми страхованиемкIэ взносыр пенсионерым къыфатыгъэмэ, Iоф­шIапIэм IуткIэ кIощт ыкIи отчетыр фондым къыIэкIэхьан фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.