Хьисап еджапIэм Iоф ешIэ

Адыгэ къэралыгъо университетым игъэпсэфыпIэ базэу «Горная легенда» зыфиIорэм хьисапым фэщэгъэ кIэлэцIыкIухэм апае я 27-у иIофшIэн ригъэжьагъ.

Бэдзэогъум и 4-м къыщегъэ­жьагъэу и 24-м нэс очнэу ащ Iоф ышIэщт, етIанэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ар кIэлэеджа­кIохэм адэлэжьэщт.
Гъэмэфэ еджапIэр зэхащагъ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм, Адыгэ къэралыгъо университетым хэт Кавказ хьисап гупчэм ыкIи Гъэсэныгъэ къэзытырэ гупчэу «Полярис – Адыгея» зыфиIорэм.

Лагерым зэкIэмкIи кIэлэеджэкIуи 103-рэ къекIолIагъ. Ахэр я 7 – 11-рэ классхэм ащеджэх. НыбжьыкIэхэр Адыгеим имызакъоу, Волгоград, Ростов, Ярославль ыкIи Волгоград хэкухэм, Москва ыкIи Московскэ хэкум, Краснодар краим, Башкирием ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым къарыкIыгъэх.

Гъэмэфэ еджапIэм ипрограммэ нахьыбэу ынаIэ зытыригъэтырэр Олимпиадэхэм атегъэ­псыхьэгъэ хьисапыр ары. Ащ хэхьэх спецкурсхэр ыкIи хьисап джэгукIэхэр.

Хьисапым пылъхэм я Дунэе конгресс къызэIуахынкIэ илъэс иIэу гъэмэфэ еджапIэм иIофшIэн ригъэжьагъ. А хъугъэ-шIагъэмтефэу лагерым хьисапымкIэ олимпиадэ щыкIуагъ. Ащ зэкIэ еджапIэм къекIолIагъэр хэлэ­жьагъ.

ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, гъэмэфэ еджапIэр адрэхэм зэратекIырэр кIэлэегъаджэхэмрэ кIэлэеджакIохэмрэ азыфагу илъ творческэ зэгурыIоныгъэр ары. Мафэ къэс кIэлэеджакIохэм гъэцэкIэн къин дэдэхэр агъэцакIэх, ахэм фундаментальнэ IофшIэнхэри ахэтых. ЕтIани зы лъэныкъу – мыщ сыдми пример е задачэ къэшIын закъоп зыщы­фагъасэхэрэр, а къэшIыкIэхэм яметодикэ икъэгъотын ыкIи игъэфедэн мэхьанэшхо щыраты.

Сихъу Гощнагъу.