Газыр аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ штаб Адыгеим щызэхащагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъуасэ штабым иапэрэ зэхэсыгъо зэрищагъ. Газыр аIэкIэ­гъэхьэгъэнымкIэ федера­льнэ штабым ар ипащ. Урысые Федерацием и Президент ипшъэрылъхэу Урысыем ишъолъыр­хэм икъоу газыр алъы­гъэIэсыгъэным епхыгъэу щытхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

ГъэцэкIэкIо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм ыкIи шъо­лъырхэм ялIыкIохэр зэIукIэм хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу Адыгеим ыцIэ­кIэ ащ хэлэжьагъ Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр. Социальнэ газификацием ипрограммэ республикэм щыгъэцэкIэ­гъэнымкIэ штабэу Адыгеим щызэхэщагъэм ипащэу ар агъэ­нэфагъ.

Александр Новак къызэри­IуагъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президент Федеральнэ ЗэIу­кIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыдилъытэхэрэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае федеральнэ штабымрэ шъолъырхэм яштабхэмрэ зэхащагъэх. 2022-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу цIыфхэу газыр джыри зыIэкIамыгъэхьагъэхэм амал зэриIэкIэ нахь псынкIэу ар алъыгъэIэсыгъэным ахэм анаIэ тырагъэтынэу щыт.

Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм фа­шIыгъэ зэхъокIыныгъэхэм, гущы­Iэм пае, Президентыр мэкъу­огъум иублэгъум зыкIэтхэ­жьыгъэ гъэтэрэзыжьынхэу федеральнэ законэу «Урысые Федерацием щыпсэухэрэм газыр аIэкIэгъэ­хьэгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм къыдалъытэхэрэм яшIуагъэкIэ ыпкIэ хэмылъэу газыр цIыфхэр зыщыпсэухэрэ хапIэхэм анагъэ­сыщт. ЦIыф псэупIэхэу зигазрыкIуапIэхэр газ инфраструктурэм джыри намыгъэсыгъэхэм газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ илъэситф программэхэм ягъэцэкIэн тегъэ­псыхьагъэу IофшIэнхэр зэшIуа­хыщтых. ЗэIукIэм илъэхъан газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ моделыкIэм игъэфедэн тегъэпсы­хьэгъэ Iофтхьабзэхэу игъоу алъэгъухэрэр къагъэнэфагъэх. Ахэм къызэ­рэдалъытэрэмкIэ, чIыопс газыр зыгъэфедэщтхэм яхапIэхэм ягъунапкъэхэм ыпкIэ хэмылъэу анагъэсыщт. Унашъо­хэм язэшIохын Урысые Федера­цием ишъолъырхэр зэкIэ къыха­гъэлэ­жьэнхэу пшъэрылъ афа­шIыгъ.

«Урысые Федерацием и Правительствэ иунэшъо заулэ шIэхэу къыдэкIыщт. Ахэр зыфэгъэхьыгъэщтхэр цIыфхэм газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ амалхэу щыIэ­хэр ары. Тэ шъолъыр заулэмэ тащыIагъ, IофшIэным изэшIо­хынкIэ зэIукIэхэр ащызэхэтщагъэх, къэбарыр къэугъоигъэнымкIэ Iофышхо зэшIотхыгъ. Джащ фэдэу административнэ пэры­охъу­ныгъэхэр щыгъэзыегъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр афэтшIыгъэх. Газыр аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ IофшIэнхэр непэ едгъэжьэнхэ фае», — къыхигъэщыгъ Урысые Федерацием и Вице-премьерэу Александр Новак.

ХэушъхьафыкIыгъэу зытегущыIагъэхэр программэм тегъэ­псыхьагъэу газыр зыIэкIэгъэхьэгъэн фэе цIыфхэм къагъэхьыгъэ лъэIу тхылъхэм Iофэу адашIэрэр ары. Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал, джащ фэдэу газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ оператор зыкIым ипортал къызыфагъэфедэхэзэ, электроннэ шIыкIэм тетэу лъэIу тхылъхэр тапэкIэ агъэхьынхэ алъэкIыщт.

Iахьзэхэлъ обществэу «Газ­пром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм республикэм исхэм зыфагъэзэн алъэкIыщт. 2022-рэ илъэсым ыкIэм ехъу­лIэу унэ миллиони 4 фэдизмэ газыр аIэкIагъэхьанэу рахъу­хьагъ. АдыгеимкIэ унэ мин 16,8-м ехъумэ. А гухэлъхэм сомэ миллиарди 4-м ехъу ате­фэнэу пэшIорыгъэшъэу къыра­дзагъ.

Петербург щыкIогъэ Дунэе экономическэ форумым а Iофы­гъом щытегущыIэгъагъэх. Партиеу «Единэ Россием» истратегическэ сессиеу щыIэм «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» зыфиIорэ Iофыгъом епхыгъэ еплъыкIэхэр къыщаIогъагъэх, Адыгеим и ЛIышъхьи ащ хэлэжьэгъагъ.

2021 – 2025-рэ илъэсхэм Адыгеим газыр зэрэIэкIэхьащт Программэм диштэу Iофтхьабзэхэу зэшIуахыщтхэри агъэнэфагъэх. Илъэсэу икIыгъэм а программэм аIапэ кIадзэжьы­гъагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэу Алексей Миллеррэ. Программэм Iоф­тхьэбзэ 24-рэ къыделъытэ, ащ мэхьанэшхо зиIэ социальнэ псэолъэ 21-мэ яшIын хэхьэ. Республикэм ирайони 3-мэ япсэупIэ 17-мэ газыр аIэкIэгъэ­хьэгъэным пае межпоселковэ газрыкIопIэ 15 агъэпсыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу