Быбыгъо 39-рэ ашIыгъ

Шъолъыр программэу «Апэрэ медикэ-санитарнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным исистемэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIоу пхыращырэм къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм санитарнэ авиацием икъулыкъу щызэхащагъ.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, сымэджэ хьылъэм медицинэ IэпыIэгъу дэгъу ыгъотыным зэрежэрэ уахътэр санавиацием бэкIэ нахь макIэ ешIы.

Ведомствэм зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым санитарнэ авиацием ишIуагъэкIэ нэбгырэ 20 агъэкощын алъэкIыгъ. Мы илъэсым быбыгъо 39-рэ ашIыгъ.

— Инфаркт, инсульт узхэм ыкIи гъогу фыкъоныгъэхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ бэкIэ нахь макIэ хъуным санитарнэ авиациер фэIорышIэ, — къыIуагъ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм ыкIи медицинэ катастрофэхэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм иврач шъхьаIэу Сихъу Ахьмэд.