Сомэ миллион 976-м ехъу къатIупщыщт

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу 2024-рэ илъэсым нэс Адыгеим сомэ миллиарди 5-рэ миллион 432,26-рэ, ащ щыщэу 2021-рэ илъэсым сомэ миллион 976,08-рэ къыфатIупщыщт, — къыIуагъ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоны­гъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.


КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм ахъщэ IэпыIэгъоу арагъэгъотырэм фэгъэхьыгъэ доклад бэмышIэу депутатхэм апашъхьэ министрэм къыщишIыгъ.

Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым Адыгеим кIэлэцIыкIу 4418-рэ къыщыхъугъ, 2019-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар нэбгырэ 217-кIэ нахьыб. Бэдзэогъум и 1-м ехъулIэу унэгъо 3507-мэ апэрэ сабый къафэ­хъугъ, 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу илъэсищ ыныбжь мэхъуфэхэ мазэ къэс кIэлэцIыкIухэм сомэ 10060-рэ араты. Унэгъо Iужъухэу ящэнэрэ ыкIи къыкIэлъыкIорэ сабыйхэр къызфэхъугъэхэм зэтыгъоу сомэ мин 50 араты. Ащ фэдэ унэгъо 520-мэ IэпыIэгъу агъотыгъ.

Щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь сабый зиIэ унэгъо 13033-мэ мазэ къэс ахъщэ араты.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдилъытэрэ лъэныкъохэр зэрифэ­шъуашэу агъэцэкIэнхэ зэрэфаер докладым ыкIэм Мырзэ Джанбэч къыхигъэщыгъ. IэпыIэгъоу щыIэхэр цIыфхэм алъагъэIэсынымкIэ социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэм яшIуагъэ арагъэкIын, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэшI ищыкIагъэр зэкIэ агъэцэкIэн зэрэфаемкIэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэм закъыфигъэзагъ.

(Тикорр.).