Кураторхэми къаратыщт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ блэкIыгъэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщыублагъэу классым ипэщэ кIэлэегъаджэхэм ахъщэ тедзэу мазэ къэс сомэ минитф къараты. Ау мыщ къыхиубытагъэхэп гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэ язгъэгъотыхэрэр.

Мыгъэ, мэлылъфэгъу мазэм къэралыгъом ипащэ къышIыгъэ джэпсалъэм а щыкIагъэр дэгъэ­зыжьыгъэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр кIигъэтхъызэ, техникумхэмрэ колледжхэмрэ якIэлэегъаджэхэу купхэм якураторхэм ащ фэдэ ахъщэ те­дзэ къаратынэу УФ-м и Правительствэ пшъэрылъ къыщыфишIыгъ.

Правительствэм и Тхьаматэу Михаил Мишустиным игуадзэ­хэм блыпэ мафэм зэхэсыгъоу ади­шIыгъэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, илъэсыкIэ еджэгъоу къи­хьа­щтым къыщегъэжьагъэу мазэ къэс сомэ минитф къа­фэкIощт. Феде­ральнэ бюджетым къы­хэхыгъэу ащ сомэ миллиарди 9,6-рэ пэIуа­гъэхьанэу ары зэрагъэнэфагъэр.

Владимир Путиным иджэпса­лъэ зигугъу къыщишIыгъагъэхэм ащыщ кIэлэегъэджэ сэнэхьатхэр зыщарагъэгъотхэрэ апшъэрэ еджапIэхэр илъэситIу благъэм зэрагъэкIэжьыщтхэри. Охътэ благъэм а IофшIэнхэр рагъэжьэщтых. Михаил Мишустиным зэхэсыгъом къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, мы илъэсым ащ фэдэу еджэпIэ 33-рэ агъэцэкIэжьыщт, икIэрыкIэу ашIыжьыни ахэт, лъэхъаным къыздихьыгъэ оборудованиякIэхэмкIи зэтырагъэ­псыхьащтых. Ащ пае сомэ миллиардитф бюджетым ща­гъэнэфагъ.

Джащ фэдэу илъэситIу бла­гъэм джыри бюджет чIыпIэ мин 45-рэ апшъэрэ еджапIэхэм къа­щызэIуахыщт. Ащ ипроцент 70-р шъолъырхэм аратынэу ары Президентым къызэриIуагъэр.