ИIофшIагъэкIэ къылэжьыгъ

Бэдзэогъум и 12-м къызыхъугъэ мафэр хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим ипэщагъэу, непэ АР-м и ЛIышъхьэ и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу Тхьа­кIущынэ Аслъан.

2007-рэ илъэсыр ары зыха­дзыгъагъэр, 2017-м ятIонэрэ пIалъэр зеухым, ежь ишIоигъоныгъэкIэ IэнатIэр къыгъэтIы­лъыжьыгъ. Уахътэу зытехьэгъа­гъэр къэралыгъомкIэ къызэ­рыкIуагъэп. 1990-рэ илъэсхэм зэхъокIыныгъэшхоу къэхъугъэ­хэм зэтырагъэзыгъэ экономи­кэм макIэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэу ригъэжьэгъагъэми, узыгъэгушIонышхо джыри щыIагъэп. Экономикэм имызакъоу, отраслэхэм зэкIэми яIоф изытет угу къыдищаещтыгъэп. Ащ фэдэ охътэ къиным шъолъыр цIыкIоу узщыгугъын зимыIэжьым ыпэ уиуцоным гушхо ищыкIэгъагъ. Къэралыгъор чIыпIэ къин итмэ, республикэу ащ хахьэрэми иIофхэр зэрэмыдэгъушхощтхэр нафэ.

ТхьакIущынэ Аслъан а гу­шхуагъэр зэрэхэлъыр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетэу ЛIышъхьэ хъуным ыпэкIэ зипэщагъэр ары апэу къызщиушыхьатыгъагъэр. Ащ ежьыр кIэщакIо фэхъугъэр ыкIи сыд фэдэ пэрыохъу ыпэ къикIыгъэми, къымыгъащтэу зэпичхэзэ, пэрытныгъэр зыIыгъ апшъэрэ еджапIэхэм ащыщ мыхъоу ыуж икIыгъэп.

Ащ фэдэу теубытагъэ зыхэлъ екIолIакIэр Адыгеим ипэщэ IэнатIэу зыIухьагъэми рихьы­лIагъ. ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ республикэм иIофхэм язытетыгъэмрэ ТхьакIущынэ Ас­лъан ащ ипэщэ IэнатIэ зыIутыгъэ уахътэхэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэмрэ зытемытэу къэп­Iон плъэкIыщтэп. Лъэныкъо зэ­фэшъхьафыбэхэмкIэ респуб­ликэр пэрытныгъэр зыIыгъхэм зэрахэуцуагъэм мэхьэнэ ин иI. Ащ укъыфэкIоныр псынкIэп. Хэхъоныгъэ пстэуми пащэм ыкIочIаби, ищэIагъи, ишIэныгъи, иакъыли зэрахилъхьагъэри нафэ.

ЩыкIагъэхэр зытлъэгъухэкIэ, шIагъэр дэтэгъэзы. ЦIыфыр нахьыбэрэмкIэ ащ фэд. Арэу щытми, гъэсэныгъэм, медицинэм, культурэм, спортым япсэолъэ закъо кIэу къызэIупхыщтыми мымакIэу кIуачIэ зэри­штэрэр зэкIэми къыдгурыIон фае. Ащ фэдэу зэп ыкIи тIоп ТхьакIущынэ Аслъан ишIушIа­гъэкIэ республикэм къыщызэ­Iуахыгъэр, нэмыкIэуи зэшIохыгъэ хъугъэр.

Ар республикэм ипэщэ IэнатIэ зыIохьэм анахьэу зыуж итыгъэхэм ащыщ Адыгеир инвесторхэмкIэ хъопсагъоу шIыгъэныр. Мы лъэныкъомкIэ Уры­сыем исубъектхэм ащызэшIуа­хыхэрэмкIэ илъэс къэс зэра­гъапшэх. Зы лъэхъан горэм ти­республикэ аужкIэ нахь щы­Iэщтыгъ. Джы ар апэрэ субъект 20-м ащыщ зэрэхъугъэм иIоф­шIэгъэшхо зэрэхэлъыри нафэ. Тикъэралыгъо шъолъыр пчъа­гъэу иIэр къыдэплъытэмэ, ар чIыпIэ дэеу пIон плъэкIыщтэп.

Республикэм инвесторхэр нахьыбэу къихьэхэу, хъызмэтшIапIэхэр, гъэпсэфыпIэхэр, щэ­пIэ гупчэшхохэр къызэIуа­хыхэмэ, бюджетым хэбзэIахьхэр нахьыбэу къыхэлъхьагъэ хъущтых, IофшIэпIэ чIыпIэхэм ахэхъощт, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыщтых. Ащ хахъо фэхъумэ, нэмыкI лъэныкъохэр зэтегъэуцожьыгъэнхэмкIэ шIуа­гъэ къытыщт, цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным фэIорышIэщт. Ащ фэшI инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ хъуным, инвесторхэмкIэ хъопсагъо тиреспубликэ хъуным Тхьа­кIущынэ Аслъан хэушъхьафыкIыгъэу Iоф дишIагъ. Промышленнэ хъызмэтшIэпIэ зэфэ­шъхьафыбэу, щэпIэ гупчэшхоу ар тетыфэкIэ къызэIуахыгъэхэм IофшIагъэхэр хьаулые зэрэмыхъугъэхэр къаушыхьаты.

Арэу щытми, республикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэм ягугъу къышIы зыхъукIэ ежь изакъоу ахэр зыфихьыжьхэу зыпарэкIи зэхэпхыщтыгъэп. Непи ар рес­публикэм ищыIэныгъэ пэчыжьэ хъугъэпышъ, ашIэгъагъэ горэ ыгу къэкIыжьэу къеIотэжьыми, зэкIэ командэу игъусагъэм, цIыфэу исхэм яшIушIагъэу зэрилъытэрэр игущыIэхэм къа­хэщы.

ЦIыфым ышIагъэр шIомакIэу, неущ джыри ащ хигъэ­хъоным фэбанэмэ, хэхъоны­гъэхэм нахьыбэу къафэкIощтэу аIо. ТхьакIущынэ Аслъан ар зэ­рехьылIагъэр нафэ. ЗэшIохыгъэ хъугъэхэм, хэхъоныгъэхэм арыгушхоу ягугъу къышIыщтыгъ, ау ар шIуабэу, икъугъэу зыкIи къыIуагъэп, щыкIагъэ щымыIэу ылъытагъэп, ыкIуачIи, ипсау­ныгъи ашъхьасыгъэп. Ары рес­публикэр ыпэкIэ лъигъэкIотэн зыкIилъэкIыгъэр.

Субъектым ипэщэ IэнатIэ Iутыгъэр зыIукIыжькIэ цIыфхэм дэгъукIэ игугъу ашIыжьыщтми, дэйкIэ тегущыIэжьыщтхэми тетыфэкIэ Iофэу ышIагъэр ары зэлъытыгъэр. ТхьакIущынэ Аслъан ежь ишIоигъоныгъэкIэ IэнатIэр къыгъэтIылъыжьыгъ. Ащ ыуж илъэсхэр тешIэжьыгъэхэми, цIыфхэм шъхьэкIафэ фашIэу, къахахьэмэ, щыгушIукIхэу гущыIэ дэхабэ зэрэлъаIожьырэр зэрэфэразэхэм ишыхьат.

Ежьыри IэнатIэм зыIокIыжьым «сезэщыгъ, икъущт Iоф зэрэсшIагъэр» ыIоу унэм итIысхьа­жьыгъэп. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет гупсэу кIэщакIо зыфэхъугъэм ыгъэзэжьыгъ, ащ ипрезидент гъэшIуагъ.

ЕджапIэм ищыIэныгъэ джыри чанэу хэлажьэ, нахь зиушъомбгъуным, гъэсэныгъэ зэриты­хэрэм, зишIэныгъэ щыхэзыгъа­хъохэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным емызэщэу ыуж ит.

СыдигъокIи зэрэщытыгъэу, ыкIуачIэ из, нэщх-гущх зэпыт, сэмэркъэушхор игущыIэхэм къя­бэкIы, зэрихабзэу, нэжъ-Iужъхэми, ныбжьыкIэхэми, кIэлэцIыкIухэми зэфэдэу жабзэ къадигъотын елъэкIы.

Ащ тетэу ыгу чэф илъ зэпы­тэу, псауныгъэ пытэ иIэу, игу­хэлъ пстэури къыдэхъоу джыри илъэсыбэрэ игупсэхэм ашъхьагъ итынэу тыфэлъаIо Аслъан Кытэ ыкъом, имэфэкIкIэ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо!

ХЪУТ Нэфсэт.