ЯIоф егугъух

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ литературэмрэ краеве­де­ниемрэкIэ иотдел иIофышIэхэр чаныгъэ-хъупхъагъэмкIэ къахэщых. От­делыбэу мыщ щызэхэщагъэм мыр анахь ин. Непэ адыгабзэм, адыгэ литературэм, адыгэ тарихъым, адыгэ этикетым, тичIыопс афэгъэхьыгъэ тхылъ зэфэшъхьа­фыбэу къыдэкIыхэрэр мыщ зэкIэ чIэлъых, тхылъеджэу къяуа­лIэхэрэми зыфаер сыдигъуи чIагъуатэ.

Отделым ипащэр Мэрэтыкъо Зарем, мыщ Iоф щашIэ Айтэчыкъо Рузан, Пэнэшъу Рус­лъан, ГъукIэлI Асиет, Унэрэкъо Джэнэт. Мыхэр къычIахьэрэ нэбгырэ пэпчъ бэшIагъэу ежэщтыгъэхэм фэдэу, Iэдэбэу, нэ­гушIоу цIыфхэм апэгъокIых. Узыфэе литературэр, гъэзетхэр, журналхэр нэрэ-Iэрэм къып­фагъотых, аужыпкъэм, къыбдеIэхэзэ, къыпфыхагъэщых, угу къагъэшIу, о пшъхьэкIи узфа­гъэсакъыжьы. Мыщ фэдиз тхылъ шъэ ыкIи мин пчъагъэу тхылъеджапIэм щызэгъэзэфагъэр цIыфхэм арагъэшIэнымкIэ амал зэфэшъхьафхэр къызфагъэфе­дэх: тхылъыкIэхэм якъэгъэлъэгъонхэр, адыгэ литературэм, бзэм, наукэм, гъэсэныгъэм, культурэм, спортым, нэмыкI лъэ­ныкъохэм ащыпэрытхэу гъэ­хъагъэхэр зиIэхэм ямэфэкI ин­хэр ащыгъупшэхэрэп. «Хэку дышъэм идэхэгъэ-баигъ», «Ти Адыгей», «ТичIыопс» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонхэм къытэшIэкIыгъэ дунаим ехьылIэгъэ тхыгъэ­хэр бэу ащытэлъэгъух, джащ фэд, адыгэ тхакIохэм, усакIохэм, журналистхэм, адыгабзэр зыгу пэблагъэхэм ятхыгъэ хэутыгъэ зэфэшъхьафхэри, тхылъэу илъэ­сым къыкIоцI къыдэкIыхэрэри сыдигъокIи нэплъэгъум итых.

Ауми, анахь мэхьанэ зэратыхэрэр адыгэ тхакIохэу тилитературэ тэмэпкъ фэхъугъэхэр къызыхъугъэ мафэхэм яхъулIэу мэфэкI къэгъэлъэгъонхэр зэхэщэгъэнхэр ары. Мары, икIыгъэ мазэм мэкIайхэм зэратефэу Адыгеим лъэпкъ къашъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсыр» зызэхащагъэр илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэр, адыгэ уса­кIоу Нэхэе Руслъан къызы­хъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм ехьы­лIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр щызэхащэгъагъэх.

Тиреспубликэ ищыIакIэ, ицIыфхэм, ичIыопс, зэкIэ щыIэ­кIэ-псэукIэм уафэнэIосэнымкIэ, хэшIыкI нахь афыуиIэ хъунымкIэ мыхэм лъэшэу яшIуагъэ къэкIо. Мазэ е мафэ блэкIырэп кIэ горэкIэ тхылъеджэхэр зэрагъэгушIощтхэм емыгупшысэхэу. АщкIэ мы отделым иIофышIэхэм уиныдэлъфыбзэ шIу плъэгъуныр, уиадыгэ литературэ, уиреспуб­ликэ итарихъ ущыгъозэныр, ухэтми цIыфыгъэ пхэлъын зэ­рэфаер къагъэлъагъо, аIэкIэлъ амал-шIыкIэхэм япхыгъэу дэгъоу ар зэшIуахых. ТапэкIи яIоф­шIэн гуетыныгъэу фыряIэм къыкIырамыгъэчынэу, псау­ныгъэ пытэ яIэнэу тафэлъаIо.

Дзэукъожь Нуриет.