Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Урысыем псауныгъэм икъэухъумэнкIэ имини­стрэу Михаил Мурашко Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, джащ фэдэу коронавирусымкIэ республикэм эпидемиологием епхыгъэу иIофхэм язытет тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминист­рэу Мэрэтыкъо Рустем а зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, рес­публикэм щыщ нэбгырэ мин 15,2-м ехъумэ коронавируснэ инфекциякIэр къяутэлIагъэу агъэунэфыгъ. Эпидемием анахь зыкъызщиIэтыгъэ лъэхъаным IэзэпIэ учреждениищмэ ковиднэ чIыпIэу яIагъэр 1260-рэ зэ­рэхъущтыгъэр. Мы илъэсым мэзаем къыщегъэжьагъэу 100-м нэсэу ахэр нахь макIэ хъугъэх, ау икIэрыкIэу сымаджэхэм япчъагъэ нахь хахъоу зыре­гъэжьэжьым, а пчъагъэр 420-м нэсыгъ. НепэкIэ сымэджэщхэм ачIэлъхэу зэIазэхэрэр нэбгырэ 297-рэ, амбулаторнэ шIыкIэм тетэу — нэбгырэ 240-м ехъу. Коронавирусым ыпкъ къикIэу нэбгырэ 264-мэ ядунай ахъо­жьыгъ, нэбгырэ мин 14,5-м ехъу алъэ къытеуцожьыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, прививкэ ягъэшIыгъэнхэм иIоф ежь ышъхьэкIэ ынаIэ тырегъэты, мы аужырэ лъэхъаным вакцинацие ашIы­хэрэм хэпшIыкIэу ахэхъуагъ. Бэ­дзэогъум и 8-м ехъулIэу вакцинэ мин 72,6-м ехъу рес­публикэм къыIэкIэхьагъ, нэбгырэ мин 60-м ехъумэ ар ахалъхьагъ, пункт 34-мэ вакцинэр щахалъхьэ, ащ хэхьэх мобильнэхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къы­зэриIуагъэмкIэ, нахь шIуагъэ къы­тэу прививочнэ кампаниер зэ­хэщэгъэным пае вакцинэу къытIэкIахьэрэр нахьыбэ шIыгъэн фае.

ЗэIукIэгъум илъэхъан нэ­мыкI узхэр зиIэ сымаджэхэм медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным фэ­гъэхьыгъэ Iофыгъохэм хэушъхьа­фыкIыгъэу атегущыIагъэх. Онкологие уз зиIэхэм IэпыIэгъоу аратырэр зыпарэкIи зэпыугъэп, нэмыкI узхэр зиIэхэми планым тетэу сымэджэщхэм щяIазэщтыгъэх. Мэлылъфэгъум къыщегъэ­жьагъэу зыныбжь икъугъэхэм ядиспансеризацие падзэжьыгъ. Урысыем и Президентэу Влади­мир Путиным пшъэрылъ къызэ­рафишIыгъэм тетэу бэдзэ­огъум и 1-м къыщегъэжьагъэу сымэ­джэщхэм ачIагъэгъуалъхьэх ыкIи игъэкIотыгъэу щяIазэх ко­ро­на­вирусыр къызэутэлIэгъа­гъэхэм.

Лъэпкъ проектэу «Псауны­гъэм икъэухъумэн» игъэцэкIэн теущыIэхэ зэхъум зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм иIэ­запIэхэр джырэ уахътэм ди­штэрэ медицинэ оборудо­ваниемкIэ зэтырагъэпсыхьэх, гу-лъынтфэ уз ыкIи онкологие зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъух, ам­булаторнэ онкологическэ Iэпы­IэгъумкIэ гупчэхэр къызэIуахых, мобильнэ комплексхэр къызы­IэкIагъахьэх. Илъэсэу икIыгъэм фельдшер-мамыку IэзэпIэ 23-рэ агъэпсыгъ.

Республикэ программэу гъэ­кIэжьыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр къыдэзы­лъы­тэхэрэм диштэу медицинэ обо­рудованиер, автотранспортыр къащэфыщт, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ псэолъэ 16 ашIыщт, игъэкIотыгъэу псэолъи 10 агъэцэкIэжьыщт. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, псэо­лъапхъэхэр нахь лъапIэ зэрэ­хъугъэхэм къыхэкIэу а гухэлъхэм апэIухьащт ахъщэ тедзэ къы­хэгъэкIыгъэн фае.

Ащ нэмыкIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къахилъхьагъ 2022 — 2024-рэ илъэсхэм федеральнэ инвестиционнэ программэм жъэ­гъэузхэм зыщяIазэхэрэ дис­пансерыкIэм ишIын хагъэхьанэу. А проектым Урысые Федерацием псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ и Министерствэ къы­дыригъэштэн фае.

ЗэIукIэгъум икIэухым Михаил Мурашко къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм и ЛIышъхьэ къыIэтыгъэ Iофыгъохэм Уры­сыем псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ и Министерствэ къепхыгъэ къулыкъухэм лъэшэу анаIэ тетэу щахэплъэщтых, унэшъо гъэнэфагъэхэри аштэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу