Саугъэтыр Мыекъуапэ къахьыжьыщт

Социальнэ сетеу «Instagram» зыфиIорэр къы­зфигъэфедэзэ, Урысыем и ЛIыхъужъэу, ГРУ-м испецназ ихэушъхьафыкIыгъэ бригадэ илейтенант шъхьаIэу Владислав Долониным ышэу Николай шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм зыкъыфигъэзагъ. ЛIыхъужъым исаугъэт (бюст) къызщыхъугъэ къалэм къахьыжьыным пае чIыпIэ къыратыным къыкIэлъэIугъ.

Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым Свердловскэ шъолъырым Белоярскэ къэлэ псэупIэмкIэ къутырэу Малые Брусяны зыфиIорэм Урысыем и ЛIыхъужъ шIэжь саугъэт щыфагъэуцугъагъ. БэмышIэу дзэ частыр зэблахъугъ, чIыпIэр хэу­шъхьафыкIыгъэ кIэлэцIыкIу учреждением ратыжьыгъ. Мэлы­лъ­фэгъу мазэм Белоярскэ къэ­лэ псэу­пIэм иадминистрацие илIыкIо Николай къыфытеуагъ, Влади­слав исаугъэт къы­зыщыхъугъэ къалэм ыхьы­жьынэу къыраIуагъ.

— Урысыем и ЛIыхъужъэу Владислав Долониным исаугъэт А. И. Макаренкэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 3-м да­гъэуцонэу Мыекъопэ къэлэ ад­министрацием зэзэгъыныгъэ дишIыгъ. Ар загъэуцукIэ, муни­ци­пальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къа­лэу Мыекъуапэ» тарихъымкIэ ыкIи культурэмкIэ имыжъо­бгъухэм ахагъэхьащт, — къы­Iуагъ муниципалитетым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сергей Стельмах.

Владислав Долониныр зэо-­зэпэуцужь пчъагъэхэм ахэлэ­жьагъ. 1995-рэ илъэсым гъэтхапэм и 3-р ищыIэныгъэкIэ аужырэ мэфагъ. Иунагъо, игу­псэхэм, иныбджэгъухэм лIы­хъужъыныгъэшхоу зэрихьагъэр агу дахэкIэ къинэжьыгъ. Ежь Владислав хэкIодагъ, ау къу­лыкъу дэзыхьырэ нэбгырэ 28-р псаоу къыгъэнэжьыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ и Администрацие ыкIи АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет, Мыекъопэ къэлэ администрациер Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм иIэпыIэгъухэу ЛIы­хъу­жъым исаугъэт зыщагъэу­цущт чIыпIэр агъэнэфагъ. Гурыт ­еджапIэу зыщеджагъэм мы­жъобгъу къыщыфызэIуахыгъагъ, зыщеджэщтыгъэ классхэм ащыщым «ЛIыхъужъым ипартэ» ща­гъэпсыгъэу кIэлэеджэкIо анахь дэгъухэр дэсых. Джы Владислав Долониным исаугъэти гурыт еджапIэм дэтыщт. МэфэкI шIыкIэм тетэу Iоныгъом и 1-м ар къызэIуахыщт.

Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм игукъэкIыкIэ Владислав Долониным исаугъэт QR-кодым рапхыщт. МыекъуапэкIэ ар апэ­рэу агъэфедэщт. Ащ ишIуагъэкIэ, мобильнэ телефоным лIыхъу­жъыныгъэу кIа­лэм зэрихьагъэ­хэр зэрыт социальнэ сетым ихьанхэ алъэ­кIыщт. Нэужым нэ­мыкI саугъэтхэри, тарихъ чIы­пIэхэри, рес­публикэм издание зэфэшъхьаф­хэри рапхыщтых. Шъолъырым анахь мэ­хьа­нэ зи­Iэхэ чIыпIэхэм якъэбар Адыгеим щыпсэу­хэрэми, хьакIэу къа­кIохэрэми къин къащымыхъоу зэрагъэшIэн алъэкIыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.