ЦIэрыIо хъущтхэу тагъэгугъэ

Мыекъопэ гандбол командэу «АГУ-Адыифым» зыщызыгъэсэрэ пшъашъэхэр Урысыем ихэшыпы­кIыгъэ командэхэм аштагъэх.

Дарина Никулинар илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр зыхэт командэм щешIэ. Мыекъопэ пшъашъэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ аштагъэу Ев­ропэм изэнэкъокъу хэлажьэ. Зэ­Iу­кIэгъухэр Словением щызэхащагъэх.

Дарина Никулинар къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзэрэмэ ащыщ, иIэпэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу псынкIэу хегъахъо.

Диана Казихановар пляжнэ гандболымкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIэ. Европэм изэнэкъокъоу Болгарием щыкIорэм хэлажьэ.

Алина Казанджян Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ коман­дэ хэт. Илъэс 19-м нэс зыныбжь пшъашъэхэм егъэджэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэр афызэхащагъэх.

Звенигород гандбол ешIакIохэр щыIэхэу Iоф зыдашIэжьы. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ нахь къахэщыхэрэр, хэгъэгум ихэшыпы­кIыгъэ командэ иешIакIэ ди­штэ­хэрэр командэм къыхэнэщтых, дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазырыщт.

— Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьы­кIабэ тикомандэ щешIэ, — къытиIуагъ «АГУ-Адыифым» итре-нер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Дунэе зэнэкъокъухэм, Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэ­жьэнхэ алъэкIыщтэу тагъэгугъэ.