Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ия 104-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъуи 6-мэ щатегущыIагъэх, унашъохэр щашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

Яенэрэ зэIукIэгъумкIэ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ ыкIи Адыгеим Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм якъыхэхын фэгъэхьыгъэ хэдзынхэм япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм къащызэIуа­хыщтхэ чIыпIэ хэдзэкIо комиссиехэм яIофшIэн зэрэзэхащэщтым къытегущы­Iагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ.

Яенэрэ зэIукIэгъумкIэ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэм языфэгъэхьазырын ыкIи язэхэщэн пэIухьащт ахъщэу федеральнэ бюджетым АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къыфитIупщыгъэр зыпэIуагъэхьащтхэм къытегущыIагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ибухгалтер шъхьаIэу Аида Аветян. Ащ нэмыкIэу яенэрэ зэIукIэгъумкIэ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзын зыщыкIощт чIыпIэхэм къафащэфыщт Iэмэ-псымэхэм къатегущыIагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэ игуадзэу Елена Майор.

Шапхъэхэм адиштэу, шъыпкъагъэ хэлъэу хэдзынхэр зэрэкIощтхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

ДЕЛЭКЪО Анет.