КIэлэцIыкIумэ ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъу

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ жъоныгъуакIэм и 28-м Адыгеим щырагъэжьагъ.

А мафэм лагерэу «Лань» зыфиIорэм кIэлэцIыкIу 300, «Горная» зыфиIорэм 375-рэ аштагъэх. Мэкъуогъум и 6-м лагерэу «Горная легенда» зыфиIорэм кIэлэцIыкIуи 100-мэ языгъэпсэфыгъо уахътэ щырагъэжьагъ. Мы уахътэм лагерьхэм нэбгырэ 740-мэ защагъэ­псэфы ыкIи япсауныгъэ аща­гъэпытэ.

Министерствэм иIофышIэу Саида Стрикачевам къызэри­IуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын изэхэщэн организацие 94-рэ къыхагъэлэжьэщт. Ахэм ащыщых къалэм дэдзыгъэ лагерищымрэ кIэлэцIыкIухэр мафэрэ зыдэщыIэхэрэ лагерь 91-мрэ. Адыге­им имыт лагерьхэм кIэлэцIыкIухэм защагъэпсэфынэу мыгъэ зэхэщакIохэм къыдалъытагъэп.

Урысые Федерацием икъэралыгъо санитар врач ШъхьаIэ шапхъэу къыгъэуцугъэхэм ади­штэу мыгъэ лагерьхэм яIофшIэн зэхащагъ. Проектым къызэрэдилъытэу, отрядым хэтын фэе пчъагъэм ипроцент 75-рэр ары ныIэп ащ хэтыр. Сменэм иегъэ­жьэгъу къэсынкIэ мэфищ нахь къэмынагъэу лагерым Iоф щызышIэхэрэм COVID-19-р къыхэзыгъэщырэ анализхэр атынхэ фае. Ащ нэмыкIэу пщэрыхьапIэм Iоф щызышIэщтхэм кIоцI узыр къезыгъэжьэрэ вирусыр яIэмэ ауплъэкIун фае.

Лагерьхэм Iоф ащызышIэхэрэ цIыфхэр ащ чэщрэ къэмынэхэу, яунэхэм кIожьхэзэ ашIын фитых. Ау ахэм тхьамафэ пэпчъ CO­VID-19-р уиIэмэ къыхэзыгъэ­щырэ анализыр атын фае. Зы от­рядым хэтхэ кIэлэцIыкIухэу шхапIэм зэдакIохэрэр метрэрэ ныкъорэ азыфагу имылъэу, нахь зэпэблагъэхэу тIысынхэ алъэ­кIыщт. Iофтхьабзэхэу лагерьхэм ащызэхащэхэрэр ом изытет елъытыгъэу чIыпIэ шъхьаихы­гъэм щызэхащэхэзэ ашIын фае. Нэбгырабэ зыхэлажьэхэрэ Iоф­тхьабзэхэр палатэхэм е цIыфыбэ зычIафэхэрэ залхэм ащызэхапщэхэ хъущтэп. Ахэм ны-ты­хэр къарагъэблэгъэнхэу щытэп.

КIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зы­гъэпсэфыгъо мыгъэ зэхэщэгъэ­ным пае АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ сомэ мин 55030,0-рэ къыдилъытагъ. Лагерьхэм потоки 3-у Iоф ашIэщт, зы гъэпсэфыгъо уахътэр мэфэ 21-рэ кIощт. Мыгъэ АР-м ит ла­гери 3-мэ защызыгъэпсэ­фыщтхэм апае министерствэм путевкэ 2220-рэ къыщэфыгъ. Ащ фэдэу турбазэу «Горная» зыфиIорэм пае путевкэ 1120-рэ, хьакIэщ-турист комплексэу «Лань» зыфиIорэм пае путевкэ 900, сэнаущыгъэ искусствэмкIэ, спортымкIэ ыкIи наукэмкIэ зыхэлъхэ кIэлэцIыкIухэм ялагерэу «Горная легенда» зыфиIорэм пае путевкэ 200 министерствэм зэригъэгъотыгъ. Мы лагерым кIощтхэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къыхехых.

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахъ­тэм иящэнэрэ Iахь (поток) нэбгырэ 705-рэ лагерищэу тиреспубликэ итхэм аштэщт.

Лагерьхэр къызэIуахынхэм ыпэкIэ ахэм яматериальнэ базэ хагъэхъуагъ, зэтырагъэпсыхьагъэх, кIэлэцIыкIухэу зипсау­ныгъэкIэ илэгъухэм акIэмы­хьэ­хэрэм пэрыохъу ямыIэу зызыщагъэпсэфыхэрэм щызекIонхэу агъэпсыгъэх. КIэлэцIыкIухэр лагерым щэIэфэхэ япсауныгъэ, ящыIэныгъэ лагерыр зиунаем иахъщэ­кIэ страховать ашIы­гъэх. Лагерьхэм медицинэ ка­бинет­хэр, изоляторхэр ахэтых. Гъэ­псэфыпIэхэм кIэлэцIыкIу врач­хэм ыкIи нэмыкI медицинэ IофышIэхэм Iоф ащашIэ.

Сихъу Гощнагъу.