Анахьыбэ къэзыхьыгъэхэм тащыщ

Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм самбэмкIэ, дзю­дом­кIэ язэнэкъокъухэр Екатеринбург щыкIуагъэх.

Адыгеим ибэнакIохэр Къыблэ шъолъырым ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу зэIукIэ­гъухэм ахэлэжьагъэх.

Вардкез Акопян, кг 100-м къехъу, самбэмкIэ бэнагъэ, дышъэр къыдихыгъ.

ДзюдомкIэ алырэгъум щызэIукIагъэхэм Адыгеим щыщхэр къахэщыгъэх. Дэхъу Азэмат, кг 60, дышъэр къыхьыгъ. Мерэм Дамир, кг 60, я 3-рэ чIыпIэр къыфагъэшъо­шагъ.

ПашIо Алый, кг 66-рэ, Щыгъущэ Амир, кг 73-рэ, Ингъущ Владимир, кг 90-рэ, ятIо­нэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, ШъэоцIыкIу Айдэмыр, кг 90-рэ, Хьакурынэ Хьазрэт, кг 100, ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Беданыкъо Рэмэзан, Хьакурынэ Дамир, Бастэ Сэлым, Нэпсэу Бислъан, КIубэ Хьамед, нэмыкI тренерхэу тибэнакIохэр зы­гъасэхэрэм кIалэхэр зэнэкъокъухэм дэгъоу афагъэхьазырыгъэх.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ къызэрэтиIуагъэу, хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр анахьыбэу ­къыдэзыхыгъэхэм Адыгеим ибэнакIохэр ащыщых.

Сурэтым итхэр: ПашIо Алый (фыжьыр зыщыгъыр) мэбанэ.