Ятэ агъэмысэ

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ гъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм Мыекъопэ районымкIэ следственнэ отделым иследовательхэм илъэс 45-рэ зыныбжь хъулъфыгъэр агъэмысагъ. Сакъыныгъэ къызэрэзхимыгъэфагъэм ыпкъ къикIэу зыныбжь имыкъугъэ икIэлэцIыкIу зэрэфыкъуагъэр илажьэу егуцафэх.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, мы илъэсым мэкъуогъум и 1-м щэджагъохэм адэжь илъэси 7 зыныбжь икIалэ игъусэу Мыекъопэ районым ит поселкэу Спокойнэм дэт зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм ащыщ горэм щыIагъэх. Ятэрэ ыкъорэ псыутIэм инэпкъ дэжь Iусхэу пцэжъые ешэнхэ гухэлъ яIагъ. Хъулъфыгъэм зыгорэ къыштэнэу мы чIыпIэм дэтыгъэ зыгъэпсэфыпIэ хьакIэщым кIуагъэ. Нэужым къызегъэзэжьым икIалэ ыгъотыжьыгъэп, псыутIэм зыхэплъэм, икIалэ щыгъыгъэ цуакъэр хэлъэу ылъэ­гъугъ.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм икъулыкъушIэхэм лъыхъун-къэгъэнэжьын IофшIэнэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIум ихьадэ псыутIэм къыщагъо­тыжьыгъ.

Мы мафэм ехъулIэу уголовнэ Iофэу къызэIуахыгъэмкIэ зэхэфынхэр ра­гъэкIокIых.