Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

2021-рэ илъэсым бэдзэогъум и 6-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс Адыгэ Республикэм итемыр районхэм машIом закъыщиштэнымкIэ я 4-рэ класс зиIэ щынагъо щыI.

ЧIышъхьашъом е мэзхэм, хыкъумым пэгъунэгъу къамыл зэхэкIыхьагъэхэм, экономикэм ипсэуалъэхэу ыкIи къоджэ псэупIэхэу машIор къызыкIэнэнымкIэ щынагъоу щыт чIыпIэхэм апэгъунэгъухэм ошIэ-дэмышIэ Iоф ыкIи тхьамыкIагъо къащыхъун ылъэкIыщт.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм игупчэ
истаршэ оперативнэ дежурнэ ипащэ игуадзэу Быжь Э.А.