Километрэ 450-рэ хъурэ маршрутхэр

ЧIыопсым ичIыпIэ анахь къабзэхэм мэфэ заулэрэ уакъыхэсыным нахь зыгъэпсэфыгъо гупсэф щыIэп.

Псыхъо шкошко макъэр, зэфэдэу зэхэт чъыг шъэджашъэ­хэр, узыгъэгушIорэ къэгъэгъэ гъэхъунэхэр, бзыумэ яорэд… Гъэмэфэ чэщыр палаткэм щипхыныри дэгъу, чIышъхьа­шъом ущычъыеми нахьышIужь.

Узэмыжэхэрэ макъэхэм псынкIэу уясэ, дунаим идэхагъэрэ ибаигъэрэ зэрэплъэгъу­рэм укIэгушIу. Гум щизэу къэ­пщэрэ мэзыжьым тIэкIу пшъхьэ къыгъэуназэуи къыхэкIы. Мэз­хэм, къушъхьэхэм ащыпшхырэ шхыныгъохэри ялыягъэу IэшIух…

Джащ фэдэ чIыпIэ хьалэмэтэу Кавказ заповедникым иIэхэм уязыщэлIэрэ гъогухэм ащыщэу бэ Адыгеим къыщежьэрэр. Непэ цIыфхэм куп-купэу зыщагъэпсэфынэу ыкIи къушъхьэм мэфэ пчъагъэрэ къыщыхэсынхэу зекIо маршрути 10-рэ зы мафэрэ къыщыпкIухьанышъ, къэбгъэзэжьынэу маршрути 5-рэ къызэIуахыгъах. Гъогухэм язытети, къэуцупIэхэр зыщыбгъэпсэфыным тегъэпсыхьагъэхэми пэшIорыгъэшъэу зыуплъэкIугъэр заповедникым щызэхащэгъэ комиссиер ары.

Анахь къушъхьэтх лъагэу «Фыщт» зэрагъэхьазырыгъэр зэригъэшIэнэу заповедникым идиректорэу Сергей Шевелевыр дэкIоегъагъ. Урысыем и Географическэ обществэ иныбжьыкIэ клубэу «Заповедная школа РГО» зыфиIорэм хэтхэм ар аIукIагъ ыкIи адэгущыIагъ. Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ 15 заповедникым иIофыгъо шъхьа­Iэхэм язэшIохын хэлажьэх – волонтер Iофтхьабзэхэр агъэцакIэх, зыгъэпсэфыпIэхэр агъэ­къабзэх. Джащ фэдэу мэзпэс­хэм адэIэпыIэщтых, псэушъхьэ­хэм сурэтхэр атырахыщтых.

Фыщт унэ цIыкIоу зыщыпсэухэрэр щагъэцэкIэжьых, палаткэхэр агъэуцух, узщыпщэры­хьащт ыкIи узщышхэщт чIыпIэхэр агъэпсыжьых.
Сергей Шевелевым къызэриIуагъэмкIэ, ныбжьыкIэ клубым хэтхэм пшъэрылъэу яIагъэр чанэу агъэцэкIагъ. «Ахэм зыгъэпсэфакIохэр Фыщт къекIо­лIэнхэм фытырагъэпсыхьагъ. Джы ежьхэми заплъыхьанэу ыкIи заповедникым итарихъ нэIуасэ зыфашIынэу фаех. Тэри ахэм IэпыIэгъу тафэхъущт, ти­IофышIэхэр къафэдгъэкIонхэшъ, заповедникым къыщыкIыхэрэмрэ псэушъхьэу хэсхэмрэ зыфэдэхэр къафатIотэщтых», — къыIуагъ ащ.

ЗекIо маршрутхэм якIыхьагъэ километрэ 450-рэ фэдиз мэхъу. Маршрут пэпчъ узыгъэгъозэрэ тамыгъэхэр, укъызщыуцун ыкIи зызщыбгъэпсэфын плъэкIыщт чIыпIэхэр иIэх. Мэзхэр, къушъхьэхэр цIыфхэм къяжэх.

(Тикорр.).