Виктория, джыри тыгъэгушIу

Мыекъуапэ щапIугъэ Виктория Калининар Урысыем иганд­бол хэшыпыкIыгъэ командэ хэ­тэу Токио щыкIощт олим­пиадэ джэгунхэм ахэлэжьэщт.

Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм зыщызыгъэсэгъэ Виктория Ка­лининам ищыIэныгъэ гъогу къызэрыкIоу щытэп, Мыекъуапэ щыригъажьи, ныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм ахэлажьэу ригъэ­жьагъ. А лъэхъаным къэлэпчъэIут цIэры­Iохэр «АГУ-Адыифым» иIагъэх. Спортышхом зыкъыщызэIуихы шIоигъоу командэ зэфэшъхьафхэм ащешIагъ.

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Евгений Поповым къызэриIотэжьырэмкIэ, Викторие гуетыныгъэ ин хэлъыгъ. Командэу зыхэтыр дэеу ешIэми, иIэпэIэсэныгъэкIэ зыкъыуи­гъаштэщтыгъ. Москва, Астрахань, нэмыкI клубхэм япащэхэр В. Калининам къеджэщтыгъэх.

«АГУ-Адыифым» сыхэкIыжьи «Астраханочкэм» сыщешIэзэ, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Евгений Трефиловым Олимпиадэ джэгунхэм сахэлэжьэнэу сыригъэблэгъагъ, — къеIотэжьы Виктория Калининам. — Тренер шъхьаIэм цыхьэ къызэрэсфишIыгъэм сигъэгушхуагъ.

«Рио-де-Жанейро» щешIагъ

2016-рэ илъэсым Бразилием икъалэу Рио-де-жанейро щыкIогъэ Олимпиадэ джэгунхэм Виктория Калининар ахэлэжьагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ дышъэр къыдихыным анахь чанэу фэбэнэгъэ пшъа­шъэхэм ащыщ.

КъэлэпчъэIутэу Виктория Калининар цы­хьэшIэгъоу ешIэзэ, Iэгуаор къызэрэзэкIи­дзэ­жьыщтыгъэр спортым пыщагъэхэм ащы­гъу­пшэрэп.

«Налмэсыр» афэуджы

— Сэ анахьэу сыгу имыкIыжьырэр ды­шъэр къыдэтхыгъэу Мыекъуапэ къызытэ­гъэзэжьым къызэрэтпэгъокIыгъагъэхэр ары, — къеIуатэ Виктория Калининам. — Мудрэнэ Бислъан дзюдомкIэ дышъэр Рио-де-Жанейро къыщихьыгъагъ. Адыгеим и Правительствэ зычэт Унэм дахэу къыщытпэгъо­кIыгъэх. Унэм дэжь джэгушхо щытфашIыгъ. Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» иартистхэр, спортсменхэр къэшъох, мэуджых. Мудрэнэ Бислъан «Налмэсым» икъэшъокIо цIэрыIохэр пчэгум къыдытехьагъэх, дэуджыгъэх.

Викторие и «ЗэфакIу»

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу псэунэ Муратрэ Виктория Калининамрэ адыгэ къашъоу «ЗэфакIор» къызэдашIызэ, спортым пылъхэр бэрэ Iэгу афытеуагъэх.

В. Калининар «Ростов-Доным» хэт, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ зэрэрагъэ­блэгъагъэм фэшI тыфэгушIо, игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу фэтэIо.