Пцэжъыеешэныр зикIасэхэм апай

Бэдзэогъу мазэм и 10-м Адыгеим и ЛIышъхьэ пцэжъыеешэнымкIэ и Кубок икъыдэхынкIэ зэIухыгъэ республикэ зэнэкъокъу щыIэщт.

Къэралыгъо, сатыу ыкIи нэмыкI организациехэм якупхэу ащ хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх. ШъузыгъэгумэкIырэ упчIэхэмкIэ джэуапхэр жъугъотыщтых мы телефонымкIэ: 8-918-420-47-46.