Мамырныгъэр гъэпытэгъэныр

Лъэпкъ ыкIи дин зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, лъэпкъ культурэхэм ахэгъэхъогъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр Шъачэ щыкIогъэ Iэнэ хъураем къыщаIэтыгъэх. Ар лъэпкъ культурэм игупчэу ПсышIуапэ дэтым щыкIуагъ.

Iэнэ хъураем хэлэжьагъэх ПсышIопэ районым ипащэ игуадзэхэу Карен Макарян, Светлана Кириченкэр, къэлэ ЗэIукIэм идепутатэу Павел Афа­насьевыр, хыIушъом щы­псэурэ адыгэ шапсы­гъэ­хэм я Адыгэ Хасэ итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ, ермэл, урым, дагъыстан, чэчэн общинэхэм ялIыкIохэр, Iимамэу Шъхьэ­лэхъо Батмызэ, чы­ристан динлэжьэу Георгий Иваньковыр, гъэсэ­ныгъэм, культурэм, ныбжьыкIэ политикэм, спортым алъэныкъокIэ лIыкIохэр.

«Къулыкъухэм, организациехэм, администрацием, депутатхэм, нэмыкIэу зилIыкIохэр щыIэгъэ куп­хэм яхьатыркIэ цIыф ­лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыхэрэр зэгурыIо­хэу, ялъэпкъ культурэ амыгъэкIодэу, мамырныгъэр агъэлъапIэу илъэсыбэ хъугъэу зэдыщыIэх», — къыщыхагъэщыгъ рай-он администрацием.