Хабзэр зыукъохэрэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ Адыгеим ибэдзэрхэм (иермэлыкъхэм) ащыщэхэрэм, ермэлыкъ­хэр зэхэзыщэхэрэм агу къегъэкIыжьы Урысые Федерацием и Пре­зи­дент къафигъэнэфагъэхэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсы­хьа­гъэу 2021-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу кассэ ап­па­ратхэм ягъэфедэн фэгъэхьыгъэ проектыр Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъум зэрэпхырищырэр.

Хабзэм къызыщыдилъытэхэрэ чIыпIэхэм кассэхэр загъэуцухэкIэ, ермэлыкъхэм ушъэфыгъэу ащызэрагъакIорэ мылъкур нахь макIэ хъущт. Джащ пае хэбзэIахь къулыкъухэм яIофы­шIэхэмрэ ермэлыкъхэр Адыгэ Республикэм щызэхэзыщэхэ­рэмрэ ермэлыкъхэр зыщыкIо­хэрэ чIыпIэхэр ауплъэкIугъэх. Кассэхэр зытетын фэе сатыу­шIыпIэ пчъагъэр зэрагъэшIагъ. НепэкIэ предпринимательхэм арагъэтхыгъэр сатыушIыпIэхэм япроцент 82,5-мэ ащагъэуцугъэ аппаратхэр ары.

КъэIогъэн фае Урысые Феде­рацием ихэбзэгъэуцугъэу кассэхэм ягъэфедэн фэгъэхьыгъэр зыукъохэрэм административнэ хэбзэукъоныгъэхэмкIэ Урысые Федерацием и Кодекс ия 14.5-рэ статья тетэу администра­тивнэ пшъэдэкIыжь зэрарагъэ­хьыщтыр. ГущыIэм пае, унэе предпринимательхэу ащ фэдэ кассэхэр зымыгъэфедэхэрэм сомэ мини 10-м нахь мымакIэу, юридическэ лицэхэм сомэ мин 30-м нахь мымакIэу админист­ративнэ тазыр арагъэтыщт хэ­бзэукъоныгъэхэмкIэ Урысые Федерацием и Кодекс ия 14.5-рэ статья ия 2-рэ Iахь диштэу.

Предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ ­Адыгэ Республикэм иуполномоченнэу В. Хь. Зэфэсым, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ я Урысые общественнэ организациеу «ОПОРА России» зыфиIорэм Адыгэ РеспубликэмкIэ ишъолъыр къутамэ итхьа­ма­тэу Т. Р. Тес, промышленник­хэмрэ предпринимательхэмрэ я Урысые союз Адыгэ Респуб­ликэмкIэ ишъолъыр къутамэ игъэ­цэкIэкIо директорэу М. М. НатIэкъом, Адыгэ Республикэм и Сатыу-промышленнэ палатэ итхьаматэу Л.И. Тхьаркъуахъом ермэлыкъхэм ащыщэрэ пстэуми кассэхэр агъэфедэнхэ зэрэфаем фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр аукъо зэрэмыхъущтым къыдырагъэштагъ. Ахэм зи­пшъэ­рылъ зымыгъэцэкIэрэ бэ­джэн­дыштэхэм кассэхэр къащэ­фы­нэу, тазыр къытыралъхьэфэ емыжэнхэу араIуагъ.

Урысые Федерацием ихэ­бзэгъэуцугъэу кассэхэм ягъэфедэн фэгъэхьыгъэм иположениехэр зэзыгъашIэ, ащ фэдэ кассэр къызщащэфын алъэкIыщт гупчэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къызIэкIэзгъахьэ зы­шIоигъохэр мыщ фэдэ телефонхэмкIэ теохэмэ хъущт:

— Урысыем и Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ителефонэу 8(8772)56-80-16-мкIэ;

— Урысыем и Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ ирайон инспекциеу N 1-м ителефонэу 8(8772)53-79-55-мкIэ;

— Урысыем и Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ ирайон инспекциеу N 2-м ителефонэу 8(87779)92-8-48-мкIэ;

— Урысыем и Федеральнэ хэбзэIахь къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ ирайон инспекциеу N 3-м ителефонэу 8(87771)99-0-35-мкIэ е 99-0-10-мкIэ.

ШэпхъакIэхэм зэратехьэхэрэ шIыкIэр нахь игъэкIотыгъэу Урысые Федерацием и Фе­деральнэ хэбзэIахь къулыкъу исайтэу www. nаlоg.ru зыфи­Iорэм ижъугъотэщт.