МэфэкI Iофтхьабзэ афызэхащагъ

Урысые Iофтхьабзэу «Каникулы с Общественным советом» зы­фиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икинологическэ къулыкъу игупчэ Iутхэр кIэлэ­цIыкIухэм мафэрэ зызщагъэпсэфхэрэ ыкIи япсауныгъэ зыща­гъэ­пытэхэрэ лагерьхэм ащыщым щыIагъэх.

Общественнэ советыр къэз­гъэлъэгъуагъэхэр Светлана Дорошенкэмрэ Тыгъужъ Татьянэрэ.

Мэкъуогъум и 21-м спе­циалист-кинологхэм ясэнэ­хьат мэфэкI хагъэунэфыкIы. Ащ ехъулIэу мы Iоф­тхьабзэр рагъэкIокIыгъ.

ХэбзэухъумакIохэмрэ къу­лыкъу зыхьыхэрэ хьэхэмрэ япшъэрылъхэр зэрагъэца­кIэ­хэрэр кIэлэцIыкIухэм сы­дигъуи ашIогъэшIэгъон. Iоф­тхьабзэм къыдыхэлъытагъэу къагъэорэ ыкIи наркотик зы­хэлъ пкъыгъоу агъэбы­лъыгъэхэр хьэхэм псынкIэу къагъотыгъэх. Джащ фэдэу «бзэджашIэри» къаубытыгъ.

Къулыкъу зыхьыхэрэ хьэ­хэр зэрагъасэхэрэр кIэлэ­цIы­кIухэм къафаIотагъ. Ежь зы­ныбжь имыкъугъэхэри зэ­­рифэшъуашэу хьакIэхэм къапэгъокIыгъэх, яIэшIагъэ­хэр шIухьафтынэу аратыгъэх.