КIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн тэрэзэу зэхэщэгъэныр — апшъэрэ пшъэрылъ

Адыгэ Республикэм промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу зэрэща­гъэ­зекIорэм пэуцужьыгъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъо АР-м и Пра­вительствэ и Унэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъу­мэкIо ыкIи уплъэкIун-лъыплъэн къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр, муниципалитетхэм япащэхэр.
Анахь Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэм ащыщ респуб­ликэм иучреждениехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотыхэрэм гъомылэпхъэ продукциеу шап­хъэхэм икъоу адимыштэрэр аIэ­кIамыгъэхьаныр.

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Сергей Завгороднем къызэри­Iуа­гъэмкIэ, 2020 —2021-рэ илъэс еджэгъум Роспотребнадзорым иIофышIэхэм лабораторнэ уплъэкIунхэр ашIынхэм пае еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи гъэмэфэ лагерьхэм щарагъэшхырэ гъомылапхъэхэм уплъэкIун 308-рэ къахахыгъ. Ахэр санитарием, химическэ­-микробиологическэ лъэныкъо­хэмкIэ шапхъэхэм зэрадиштэ­хэрэр зэрагъэшIагъ. А пчъагъэм щыщэу 6-м къыхагъэщыгъ щэ­хэкIхэм язытет икъоу шапхъэ­хэм зэрадимыштэрэр, джащ фэ­дэу маркировкэмкIи мытэрэз­хэр агъэунэфыгъэх. Админист­ративнэ хэбзэукъоныгъэхэмкIэ лажьэ зиIэхэм афэгъэхьыгъэу протокол 13 зэхагъэуцуагъ.

КIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн ылъэныкъокIэ уплъэкIун Iофтхьа­бзэхэр муниципалитетхэм япащэхэм ашъхьэкIэ зэшIуахынхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ нэмыкIэу ны-тыхэр зыхэхьэхэрэ комитетхэри кIэлэеджакIохэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ачIэсхэмрэ арагъэ­шхыхэрэм яуплъэкIун хэлэжьэнхэ фаеу ЛIышъхьэм ылъытагъ.

КъумпIыл Мурат агу къызэри­гъэкIыжьыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъуи, 2020-рэ илъэ­сым Iоныгъом къыщегъэжьа­гъэу республикэм иублэпIэ классхэм арысхэм ыпкIэ хэмылъэу шхын стыр араты хъугъэ. Ащ дакIоу къэралыгъом ипащэ зэкIэми пшъэрылъ афишIыгъ кIэлэцIыкIухэм ашхырэм изытет икъоу ауплъэкIунэу.

«Илъэсэу икIыгъэм еджапIэ­хэм яшхапIэхэр нахь зэтегъэ­псыхьэгъэнхэмкIэ, меню зыкI зэхэгъэуцогъэнымкIэ, нэмыкI зэхэщэн Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ Iофышхо дгъэцэкIагъ. Непэ республикэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэ, иеджэпIэ, игъэпсэфыпIэ лагерьхэм щарагъэшхыхэрэм язытет шапхъэхэм икъоу адиштэным тынаIэ нахь лъэшэу тедгъэтын фае. ЗэкIэхэми сышъолъэIу икъоу ащ шъунаIэ тешъудзэнэу. Iофыр зы­фэгъэхьыгъэр тикIэлэцIыкIухэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ», — къыхигъэщыгъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ.

Республикэм хэбзэнчъэу ту­тын лъэпкъхэр зэрэщагъэфе­дэ­хэрэм ыкIи лъэкъопылъхьэхэм ямаркировкэ иуплъэкIун фэ­хъугъэ кIэуххэмкIэ Iофтхьа­бзэ­хэу зэрахьэхэрэм япхыгъэ Iофы­гъохэми мы зэхэсыгъом ща­хэплъагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу