ФэгъэкIотэнхэр

Зэпахырэ узыкIэу коронавирусым пэу­цужьырэ вакцинэр зыхязыгъалъхьэхэрэм Адыгеим фэгъэкIотэн зэфэшъхьафхэр щафашIых.

Iоныгъом иапэрэ мафэ нэс вакцинэм иапэрэ Iахь зафашIыкIэ, прививкэхэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэхэм къащыратых сертификатхэу нэбгыритIумэ ателъытагъэ­хэр — ахэмкIэ къэралыгъо учреждениехэм культурнэ Iофтхьабзэу ащарагъэкIо­кIыхэрэм ащыщэу щымэ илъэсыр екIыфэ ыпкIэ хэмылъэу яплъынхэ алъэкIыщт.

Джащ фэдэу зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм нэс вакцинэ зыхязыгъалъхьэ­хэрэм мыщ фэдэ фэгъэ­кIотэнхэр яIэщтых:

— Адыгэ республикэ стадионым итеннис ешIапIэхэм процент 20-кIэ нахь макIэу ыпкIэ лъатызэ ащыджэгу­шъущтых;

— физкультурэм зыщыпылъхэ гупчэу «Ошъутенэм» итренажернэ зал ыкIи мы­лылъэм апкIэ проценти 10-кIэ нахь макIэу алъатызэ агъэфедэшъущтых;
— «Ошъутенэм» кушъхьэфачъэ агъэфедэнэу къызщаIахыкIэ ыкIи футбол ешIапIэм щыджэгунхэу зыра­хъухьэкIэ, ауасэ фэдитIукIэ нахь макIэу ахэр зэшIуа­хышъущт (куп мэхъухэмэ, зэкIэми прививкэр ахалъхьагъэу щытын фае);

— физкультурэм зыщыпылъхьэ республикэ гуп­чэмрэ «Ошъутенэмрэ» ахэт бассейнхэр ыпкIэ хэмылъэу илъэс 60-м зыныбжь къехъу­гъэхэм агъэфедэшъущтых, унэгъо псаухэми ыпкIэ атыщтэп ахэм арысхэм зэкIэми прививкэр зыхарагъэлъхьагъэу щыты зыхъукIэ (зы­ныбжь илъэс 18-м ехъу­гъэхэм).

Мы фэгъэкIотэнхэр къыз­тефэхэрэм сертификатэу вак­цинэр зэрахалъхьагъэр къэзыушыхьатырэмрэ паспортымрэ арагъэлъэгъунхэ фае.

Джащ фэдэу вакцинэм иапэрэ Iахь зыхэзылъхьа­гъэхэм тучанэу «Титан» зы­фиIорэм исертификат къараты къыщащэфырэр проценти 5-кIэ нахь пыут къафашIыным пае.

Зыныбжь илъэс 60-м ехъугъэу вакцинэр Iоныгъо мазэм и 1-м нэс зыхязы­гъалъхьэхэрэм сомэ 500 зы­рыз къараты. Ащ пае социальнэ ухъумэнымкIэ къулыкъухэу зыщыпсэухэрэ чIыпIэхэр зэпхыгъэхэм зафагъэзэн фае.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.