ГугъэшIухэр тагъэшIых

Адыгеим зекIоным зыкъыщегъэIэтыгъэным фэшI къушъхьэ тешъоу Лэ­гъо-Накъэ зыгъэпсэфыпIэ зэтегъэпсыхьагъэ тырашIыхьаным пылъых. Ащ мылъкушхо пэIухьанэу щыт.

Федеральнэ гупчэр Адыгеим ахъщэ IэпыIэгъукIэ къыдемыIэу щытэп, къафатIупщырэр инфраструктурэм игъэпсын пэ­Iуагъахьэ, псыр, газыр, гъогу­хэр объектхэм аращалIэх. БэмышIэу къэбар гушIуагъо къытлъыIэ­сыгъ.

Къушъхьэ экологическэ тур­кластерыкIэу Лэгъо-Накъэ ща­шIыщтым къыдыхалъытагъ Мые­къопэ аэропортым игъэкIэжьын. Краснодар укъикIэу зыгъэпсэфыпIэм унэсыфэкIэ сыхьатищ текIуадэ, Мыекъопэ аэропортыр гражданскэ авиацием ыгъэфе­дэнэу амал зигъотыкIэ, зекIохэм ягъогу бэкIэ нахь кIэкI хъущт.

«Лэгъо-Накъэ» ишIынкIэ зэзэгъыныгъэу ашIыгъэм Адыгеимрэ мыпубличнэ Iахьзэхэлъ обществэу (НАО) «Красная по­ляна» зыфиIорэмрэ Петер-
бург щыкIогъэ инвестиционнэ форумым щызэдыкIэтхагъэх.

ТАСС-м къызэритырэмкIэ, НАО-у «Красная поляна» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Андрей Круковскэм къыIуагъ Мыекъопэ аэропортыр агъэ­кIэ­жьэу IофшIэныр зыригъэжьэ­­жьыкIэ, зыгъэпсэфыпIэу «Лэ­гъо-­Накъэ» къэкIорэ цIыфхэм япчъа­гъэ фэдиз джыри къазэ­рэхэхъощтыр. ПэшIорыгъэшъэу къызэралъытагъэмкIэ, илъэсым курортым зекIо мин 500 фэдизмэ зыщагъэпсэфыщтыгъэмэ, пчъагъэр миллионым нэсын ылъэкIыщт.

Къушъхьэ зыгъэпсэфыпIэм ишIын сомэ миллиард 24-рэ тырагъэкIодэщт, игъэцэкIэн 2025-рэ илъэсым къаухынэу зэдаштагъ.

ХьакIэщхэу, шхапIэхэу, отель­хэу ыкIи уахътэм диштэрэ инфраструктурэм афэшъхьафэу Мыекъуапэ иаэропорт агъэцэ­кIэщт Iофыгъохэм зэраха­гъэ­хьагъэм мэхьанэ иI.

Ащ Iоф зимышIэжьырэр илъэ­сипшIым къехъугъ. Я 90-рэ илъэсхэм цIыфхэр къухьэлъа­тэхэмкIэ зекIонхэу амал ямы­Iэжьы зэхъум быбынхэр зэ­пагъэужьыгъагъ, аэропортхэр чIы­пIэ зэжъу ифэхи, нахьыбэр зэфашIыжьыгъагъ. Нэужым ар зыгъэкIэжьыни, зыщэфыжьыни къыкъокIыгъагъэп.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ренэу хегъэунэ­фыкIы къушъхьэм зыгъэпсэфыпIэ щыгъэпсыгъэ, аэропортри гъэкIэжьыгъэ зыхъукIэ, зекIоным зызэриушъомбгъущтым фэшъхьафэу экономикэм ылъэ­ныкъокIи республикэм хэхъоныгъэхэр зэришIыщтхэр.

Къушъхьэ-экологическэ курортыкIэ тиIэ зэрэхъущтым ущыгугъынэу щыт. УФ-м и Правительствэ и Премьер-министрэу Михаил Мишустиныр Адыгеим къызэкIом зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъо-Накъэ» игъэпсын къыдыригъэштагъ. Ащ фэшъхьа­фэу проектыр Урысые Феде­рацием зекIон индустрием хэ­хъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ и Стратегиеу 2035-рэ илъэсым нэс зэшIуахынэу щытым къыхеубытэ. Ащ къыщеIо мы лъэ­хъаным тикъэралыгъокIэ къу­шъхьэхэм защызыгъэпсэфыхэ­рэм япчъагъэ нэбгырэ миллионрэ ныкъорэ зэрэхъурэр, ар мил­лионитIурэ ныкъорэм зэ­рэ­нэгъэсыгъэн фаер.

IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм Фе­деральнэ гупчэри, Кавказ био­сфернэ заповедникри, общест­веннэ организациехэри лъы­плъэщтых. Адыгеимрэ НАО-у «Красная поляна» зыфиIорэмрэ чIыопсым икъэухъумэн зэрар фэмыхъухэу зыгъэпсэфыпIэм игъэпсын зэрагъэцэкIэщтыр къаIо. Зэпэблэгъэ курортитIоу «Красная поляна» зыфи­Iорэмрэ «Лэгъо-Накъэрэ» ­илъэс къэс защызыгъэпсэфыхэрэм ахэхъоным тыщыгугъыщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.