Ахъщэ ытыгъугъэу егуцафэх

Почтэ зэпхыныгъэм икъутамэ ипэщагъэм ылъэныкъокIэ УФ-м м Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм Мыекъопэ районымкIэ иследственнэ отдел уголовнэ Iоф къызэIуи­хыгъ.Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, зэгуцафэхэрэм, почтэм икъутамэ ипэщэ IэнатIэ Iутэу, 2020-рэ илъэсым Iоныгъом къыщегъэ­жьагъэу 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм нэс, почтэм ыщэрэ продукцием къыкIэкIорэ ахъщэр кассэм римыгъахьэу, хэбзэнчъэу сомэ мин 79-м ехъу ыштагъ.

Мы уахътэм уголовнэ Iофым изэхэфын лъагъэкIуатэ.