Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ия 101-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъуи 10-мэ щатегу­щыIагъэх, унашъохэр щашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын изэхэщэн пэIухьэрэ мылъкоу фондхэм къарыхьагъэр зыфэдизым ыкIи ахъщэр зэрагъэфедэщт шIыкIэм афэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэ игуадзэу Елена Майор. Мыщ епхыгъэ постановлениеу 2016-рэ илъэсым аштэгъагъэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэ­хъо­кIыныгъэхэр фэхъугъэх, ащ къы­хэкIыкIэ кIэу ар агъэпсы­жьынэу унашъо ашIыгъ, комиссием хэтхэм ащ дырагъэштагъ. Джащ фэдэу къэбарым епхыгъэ зэмызэгъыныгъэхэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм язэхэфын фэгъэзэгъэ IофшIэкIо куп зэхащэн гухэлъ зэряIэр ащ къы­Iуагъ. Ащ хэхьащтхэми ацIэ къыри­Iуагъ.

Iоныгъом и 19-м зэхащэщтхэ хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъо зэфэшъхьафхэм АР-м хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ, АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ ко­миссие иаппарат ипащэу Сихъу Азэмат ыкIи нэмыкIхэр къатегущыIагъэх. Шапхъэхэм ади­штэу, шъыпкъагъэ хэлъэу хэ­дзынхэр зэрэкIощтхэм ыуж иты­щтых, ащкIэ ищыкIагъэр зэкIэ агъэцэкIэщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.