Псауныгъэм епхыгъэ Iофыгъохэр агъэлъэшыгъэх

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм фэгъэхьыгъэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу ты­гъуасэ Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым зэрищагъэм анахьэу къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, медицинэ IэпыIэгъур нахьышIоу зэхащэным ыкIи нахьыбэмэ алъыIэсыным проектыр тегъэпсыхьагъ. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу гурытымкIэ цIыфхэм илъэс 78-рэ къагъэшIэныр пшъэрылъэу щытхэм ащыщ. 2020-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, респуб­ликэм мы лъэныкъомкIэ къэ­гъэлъэгъонэу иIэр гурытым-
кIэ илъэс 73,3-рэ. УрысыемкIэ пчъа­гъэр илъэс 71,5-рэ.

Ау анахьэу зыгъэгумэкIыхэу къыхигъэщыгъэр гу-лъынтфэ узхэм арылIыкIыхэрэм зэрахахъорэр ары. Министрэм къы­зэриIуагъэмкIэ, ар анахьэу зыпкъ къикIырэр пандемиер ыкIи сымэджэщхэм ачIагъэгъолъ­хьанэу агъэнафэщтыгъэхэмрэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэмрэ къызэрэзэтырагъэуцогъа­гъэхэр арых. Мыщ дэжьым къы­хагъэщырэр вакцинациемрэ диспансеризациемрэ ямэхьан.

«Зэпахырэ узэу коронавирусым ебэныгъэнымкIэ гумэкIыгъохэр анахь шъхьаIэхэу къэ­нэжьых. Мы лъэныкъомкIэ Iофэу зэшIохыгъэ хъурэм республикэм и ЛIышъхьэ ышъхьэкIэ пхъашэу лъэплъэ. ЦIыфхэм вакцинэ зыхарагъэлъхьаным мэхьанэшхо иI ыкIи тэрэзэу алъыгъэIэсы­гъэн фае ишIуагъэрэ зыхамылъхьэмэ къащышIыщтымрэ», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

Мэрэтыкъо Рустем игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, вакцинэ зыхязыгъалъхьэхэрэм япчъагъэ республикэм щыха­хъоу ыублагъ. Джырэ уахътэм хэлъхьагъу мини 5,5-рэ Адыгеим джыри IэкIэлъ, мини 4,5-рэ фэдиз къащэнэу ежэх. Ахэр вакцинациер нахь чанэу зыщыкIорэ Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм афатIупщыщтых.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ къи­хьащт мазэм, бэдзэогъум иапэ­рэ мафэ къыщыублагъэу япсау­ныгъэ игъэкIотыгъэу ауплъэ-­
кIущт коронавирускIэ сымэджагъэхэм.

УплъэкIунхэм ахагъэлэжьэщт­хэр купиплIэу гощыгъэщтых. ЗэкIэми апшъэу ашIыщтхэр хьылъэу ыкIи мыхьылъэ дэдэу ковидкIэ сымэджагъэхэу хэу­жъыныхьэгъэ уз зиIэхэр арых, ахэм ауж коронавирусыр зыпэкIэкIыгъэхэу ащ дакIоу зы уз зиIэхэр е зимыIахэхэр ауплъэ­кIущтых. Ящэнэрэ купым хэ­хьащтхэр илъэситIу е ащ на­хьыбэрэ медицинэ учрежде­ниехэм ямыкIолIагъэхэр арых, яплIэнэрэ купыр — адрэ къэ­нагъэхэр.